اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (4), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (73-86)

عنوان : ( تاثیرکاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) )

نویسندگان: مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز، آزمایشی در سال زراعی 90-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 8 تیمار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- کود زیستی میکوریزا ، 2- کود زیستی میکوریزا + کود گاوی ، 3- کود زیستی میکوریزا + کود آلی ورمی کمپوست، 4- کود زیستی میکوریزا + کود شیمیایی ،5- کود گاوی 6- کود آلی ورمی کمپوست 7- کود شیمیایی 8- شاهد. نتایج نشان داد کاربرد منابع تغذیه ای اثر معنی داری بر اکثر صفات مورد مطالعه در گیاه دارویی گشنیز داشت. با توجه به نتایج حاصله از آزمایش،کاربرد تیمار های کود گاوی بر صفت ارتفاع و تعداد شاخه جانبی گیاه دارویی گشنیز معنی داری نبود. نتایج نشان داد بیشترین تعداد چتر در بوته (19)، تعدا چترک در چتر (5) و حداکثر درصد اسانس (0.20%) با کاربرد کود زیستی میکوریزا مشاهده شد. کاربرد تلفیقی کود زیستی میکوریزا با سایر کود ها اثر به مراتب بهتری بر اکثر صفات رشدی گیاه داشت. بطوریکه بیشترین تعداد دانه در چتر(21.6) و تعداد دانه درگیاه(366) در تیمار تغذیه ای کاربرد توام کود زیستی میکوریزا با کود شیمیایی بدست آمد. همچنین مصرف تلفیقی کود زیستی میکوریزا با کود شیمیایی باعث بهبود صفات مربوط به عملکرد گیاه گشنیزشد. بطوریکه بیشترین مقادیر مربوط به عملکرد دانه (1468 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد بیولوژیک(2602 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت(55%) با مصرف تیمار مذکور بدست آمد. حداتکثر عملکرد اسانس (2602 گرم در هکتار) نیز در تیمار تلفیقی کود زیستی میکوریزا با کود شیمیایی مشاهده شد. به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد کود زیستی میکوریزا نقش چشمگیری در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز داشت. علاوه بر این، مصرف تلفیقی کود زیستی به خصوص میکوریزا با کود شیمیایی اثر به مراتب بهتری در مقایسه با کاربرد منفرد متابع کودی مورد مطالعه ایجاد کرد.

کلمات کلیدی

, ورمی کمپوست, میکوریزا , عملکرد دانه, عملکرد اقتصادی, در صد اسانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028463,
author = {اقحوانی شجری, مهسا and رضوانی مقدم, پرویز and قربانی, رضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تاثیرکاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum)},
journal = {اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2538-1822},
pages = {73--86},
numpages = {13},
keywords = {ورمی کمپوست، میکوریزا ، عملکرد دانه، عملکرد اقتصادی، در صد اسانس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیرکاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum)
%A اقحوانی شجری, مهسا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A قربانی, رضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی
%@ 2538-1822
%D 2012

[Download]