اولین همایش بین المللی روانشناسی ، دین و فرهنگ , 2011-05-14

عنوان : ( نقش جهت گیری مذهبی دانشجویان در نگرش آنها نسبت به سالمندان )

نویسندگان: حسین کارشکی , هوشنگ گراوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ھدف: با توجه به اینکه جمعیت سالمندان رو به افزایش است و نگرش مثبت نسبت به آنھا می تواند پیامدھای مثبتی را در بر داشته باشد، بررسی عوامل موثر و مرتبط با آن موضوعی با اھمیت است. ھدف پژوھش حاضر بررسی نقش جھت گیری مذھبی در نگرش نسبت به سالمندان است. روش: این پژوھش به روش توصیفی– تحلیلی طراحی شد. نمونه شامل ١۵١ نفر از دانشجویان ورودی سال ٨٧ رشته ھای روانشناسی بالینی، الھیات (قرآن وحدیث )، پزشکی و پرستاری دانشگاه فردوسی مشھد بودند. روش نمونه گیری در این پژوھش، نمونه گیری ھدفمند بوده است، چون انتظار می رود گروه ھای مورد مطالعه در آینده بیشتر با سالمندان در ارتباط باشند. پرسش نامه ھای جھت گیری مذھبی آذربایجانی و پرسش نامه نگرش نسبت به سالمندان کوگان توسط دانشجویان تکمیل شد. پایایی، روایی محتوایی و سازه پرسش نامه جھت گیری مذھبی قبلا در ایران احراز شده است. پایایی و روایی سازه و محتوایی پرسش نامه جھت گیری مذھبی ھم توسط محققان احراز شد. یافته ھا: نتایج به دست آمده فرضیه پژوھش را مبنی بر اینکه بین جھت گیری مذھبی و نگرش نسبت به سالمندان رابطه وجود دارد تایید کرد. با محاسبه ضریب ھبستگی پیرسون مشخص شد که بین نگرش مذھبی نتایج اجرای رگرسیون چند گانه نشان داد که .(r= و 0.19 p=. و نگرش نسبت به سالمندان رابطه وجود دارد ( 011 .(F(1,149)= و 5.41 p= نگرش مذھبی می تواند نگرش نسبت به سالمندان را پیش بینی کند ( 0.021 نتیجه گیری: یافته ھای این پژوھش موید این است که نگرش مذھبی با نگرش نسبت سالمندان رابطه دارد و ما از طریق نگرش مذھبی افراد می توانیم نگرش نسبت به سالمندان آنھا را پیش بینی کنیم. با توجه به اینکه جمعیت سالمندان رو به افزایش است و نگرش مثبت نسبت به آنھا می تواند پیامدھای مثبتی را در بر داشته باشد، استفاده از متون و آموزه ھای مذھبی برای کمک به سالمندان و تغییر نگرش به آنھا استفاده کنیم.

کلمات کلیدی

, جهت گیری مذهبی, دانشجو, نگرش نسبت به سالمندان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028466,
author = {کارشکی, حسین and گراوند, هوشنگ},
title = {نقش جهت گیری مذهبی دانشجویان در نگرش آنها نسبت به سالمندان},
booktitle = {اولین همایش بین المللی روانشناسی ، دین و فرهنگ},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جهت گیری مذهبی، دانشجو، نگرش نسبت به سالمندان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش جهت گیری مذهبی دانشجویان در نگرش آنها نسبت به سالمندان
%A کارشکی, حسین
%A گراوند, هوشنگ
%J اولین همایش بین المللی روانشناسی ، دین و فرهنگ
%D 2011

[Download]