پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (4), سال (2012-2) , صفحات (363-368)

عنوان : ( مقایسه مدل های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی اسیدهای آمینه ارزن مرواریدی (pennisetum glaucum) با استفاده از تجزیه تقریبی )

نویسندگان: پریسا سلیمانی رودی , ابوالقاسم گلیان , محمّد صدقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزن مرواریدی گیاهی مقاوم در شرایط خشکی است که پروتئین و سطح انرژی قابل متابولیسم آن با ذرت مساوی و بیشتر از سورگوم است به همین جهت در تغذیه طیور مورد توجه قرار گرفته است. تعیین اسیدهای آمینه (AA ) مواد خوراکی با استفاده از روش های آزمایشگاهی نیاز به صرف زمان و هزینه بالایی دارد از این رو یافتن روش هایی برای تخمین میزان AA ها دارای اهمیت می باشد. از دیر باز مدل های رگرسیونی (MLR) برای تخمین AA های برخی مواد خوراکی با استفاده از پروتئین و آنالیز تقریبی مورد استفاده قرار گرفته اند. استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) برای تخمین دقیق تر میزان AA های مواد خوارکی با استفاده از ترکیبات شیمیایی می تواند نتایج بهتری را به همراه داشته باشد. بنابراین مطالعه ای با هدف تخمین سطح AA های دانه ارزن مرواریدی با استفاده ازANN و MLRانجام شد. به این منظور تعداد 52 خط داده که آنالیز تقریبی و سطح AA های ارزن مرواریدی را مورد بررسی قرار داده بودند استفاده شد. در این مدل ها ماده خشک، پروتئین خام، چربی، خاکستر و فیبر خام به عنوان ورودی و هر یک از اسیدهای آمینه به عنوان خروجی استفاده شدند. نتایج بدست آمده حاکی از این است که بین AA های دانه ی ارزن مرواریدی و ترکیبات شیمیایی آن ارتباط قابل توجهی وجود دارد. ارزیابی آماری نشان داد که مدل ANN در مقایسه با MLR بر اساس ترکیبات شیمیایی (ماده خشک، پروتئین، چربی، خاکستر و فیبر خام) دارای قدرت تخمین بیشتری برای برآورد میزان هر یک از آمینواسیدهای ارزن مرواریدی می باشد.

کلمات کلیدی

, ارزن مرواریدی, آمینو اسید, شبکه عصبی مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028470,
author = {سلیمانی رودی, پریسا and گلیان, ابوالقاسم and صدقی, محمّد},
title = {مقایسه مدل های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی اسیدهای آمینه ارزن مرواریدی (pennisetum glaucum) با استفاده از تجزیه تقریبی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2012},
volume = {3},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-3106},
pages = {363--368},
numpages = {5},
keywords = {ارزن مرواریدی، آمینو اسید، شبکه عصبی مصنوعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مدل های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی اسیدهای آمینه ارزن مرواریدی (pennisetum glaucum) با استفاده از تجزیه تقریبی
%A سلیمانی رودی, پریسا
%A گلیان, ابوالقاسم
%A صدقی, محمّد
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2012

[Download]