ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران , 2011-11-15

عنوان : ( بررسی تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت در دختران تمرین کرده )

نویسندگان: سمانه درودی , امیر رشیدلمیر , احمد ابراهیمی عطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف: بیماری های قلبی که از آتروسکلوروزیس نشات میگیرد مهمترین عامل مرگ و و میر در بیشتر کشور هاست. به فرایند جمع آوری کلسترول اضافی از بافت های پیرامونی، از جمله ماکروفاژ های دیواره سرخرگی و باز گرداندن آن ها به کبد همراه با تغییر شکل HDL، انتقال معکوس کلسترول گفته می شود و در جلوگیری از گسترش آتروسکلوروزیس نقش دارد.. نتایج مطالعات به روشنی نشان می دهد که عملکرد ABCA1 نقش کلیدی در فرایند انتقال معکوس کلسترول دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دو نوع تمرین تک جلسه ای(مقاومتی و استقامتی ) بر بیان ژن ABCA1 در لنفوسیت دختران تمرین کرده بود. روش‌بررسی: 24 نفر از بین بانوان ورزشکار خراسانی انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه 8 نفری کنترل، هوازی(AE) و مقاومتی(RE) تقسیم شدند. قبل و بعداز جلسه تمرینی از تمامی آزمودنیهای سه گروه خون گیری به عمل آمد. جدا سازی لنفوسیت ها به روش سانتریفیوژ و تخلیص m-RNA به وسیله PCR نیمه کمی انجام شد. اطلاعات بوسیله آزمون آماری آنووای یک طرفه تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان دادکه گروه RE و گروه AE هردو در نتیجه تمرین افزایش معنی داری را در بیان m-RNA ژن ABCA1 لنفوسیت تجربه کردند (F=8.719 و 001/0P≤) ولی این افزایش در گروه RE بیشتر از AE بود(500/0P≤ در مقابل001/0P≤). بحث و نتیجه گیری: همانطور که تمرین طولانی مدت هوازی در افزایش بیان ژن ABCA1 مؤثر است، یک وهله تمرین هوازی و مقاومتی نیز می تواند با افزایش بیان ژن ABCA1، در پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: تمرین, ABCA1, لنفوسیت, مقاومتی, هوازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028472,
author = {درودی, سمانه and رشیدلمیر, امیر and ابراهیمی عطری, احمد},
title = {بررسی تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت در دختران تمرین کرده},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: تمرین، ABCA1، لنفوسیت، مقاومتی، هوازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت در دختران تمرین کرده
%A درودی, سمانه
%A رشیدلمیر, امیر
%A ابراهیمی عطری, احمد
%J ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
%D 2011

[Download]