تولیدات دامی, دوره (12), شماره (2), سال (2011-1) , صفحات (37-50)

عنوان : ( استفاده از کاه جو خیسیده شده و یونجه در جیره گاوهای شیرده )

نویسندگان: هادی قربانی فارمد , احمد افضل زاده , محسن دانش مسگران , علی اکبر خادم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق در یک آزمایش، تاثیر مصرف کاه جو خیسیده بر تولید شیر و ترکیب آن، رفتر مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای بررسی شد. در آزمایش اول، میزان تجزیه پذیری کاه جو خیسیده در آب در زمان های مختلف (24، 48 و 72 ساعت) تعیین گردید. تفاوت بخش سریع تجزیه در کاه بدون ...

کلمات کلیدی

, تجزیه پذیری, تولید شیر, کاه جو خیسیده,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028475,
author = {هادی قربانی فارمد and احمد افضل زاده and دانش مسگران, محسن and علی اکبر خادم},
title = {استفاده از کاه جو خیسیده شده و یونجه در جیره گاوهای شیرده},
journal = {تولیدات دامی},
year = {2011},
volume = {12},
number = {2},
month = {January},
issn = {2009-6776},
pages = {37--50},
numpages = {13},
keywords = {تجزیه پذیری، تولید شیر، کاه جو خیسیده، یونجه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از کاه جو خیسیده شده و یونجه در جیره گاوهای شیرده
%A هادی قربانی فارمد
%A احمد افضل زاده
%A دانش مسگران, محسن
%A علی اکبر خادم
%J تولیدات دامی
%@ 2009-6776
%D 2011

[Download]