جستارهای نوین ادبی, دوره (2), شماره (127), سال (2011-7) , صفحات (33-55)

عنوان : ( داستانهای شاهنامه فردوسی: از استقلال تا انسجام )

نویسندگان: فرزاد قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داستانهای شاهنامة فردوسی در عین استقلال نسبی، در مجموعه ای منسجم، یک کل را تشکیل می دهند. این پیچیدگی روایی باعث شده است، شاهنامه پژوهان از دیرباز برای کشف پیوندهایی که داستانها را به یکدیگر متصل می کند، کوشا باشند. در تحلیل ماهیت تاریخی یا اساطیری شاهان شاهنامه و خوانش محور طولی داستانها، سه نوع دیدگاه وجود داشته است: تقسیم بندی سه گانه برتلس و پیروانش، چون صفا و استاریکف، تفسیرهای تاریخ محور تاریخ گرایانی چون کریستن سن، بویس، هنینگ و خالقی مطلق از پیوندهای تاریخی میان داستانهای مستقل و تأویل اسطوره بنیاد اسطوره گرایانی چون دومزیل، ویکاندر، سرکاراتی و مختاری که انسجام محور طولی متن را بر ژرف ساخت اساطیری نظام مند آن مبتنی دانسته اند. در این جستار، ضمن بررسی و نقد این نظریات، کوشش شده، بر اساس رویکرد نقد توصیفی، دلایل انسجام روایی این اثر تحلیل و محور طولی داستانهای شاهنامة فردوسی به سه بخش اصلی که خاصیت الگویی دارند تقسیم شود: الگوی نخست: \\\\\\\"تاریخ اساطیری\\\\\\\" یا \\\\\\\"تاریخ نمادین انسان و ایران\\\\\\\" (از کیومرث تا کیخسرو)؛ الگوی دوم: \\\\\\\"تاریخ دینی\\\\\\\" یا \\\\\\\"تاریخ دین آوری\\\\\\\" (از لهراسپ تا بهمن کیانی) و الگوی سوم: \\\\\\\"تاریخ روایی\\\\\\\" (از بهمن هخامنشی تا انتها). این سه طرح، الگویی و تکرارشونده اند که با طبیعت چرخه ای و تسلسلی زمان در جهان اساطیر همخوانی دارند، در نتیجه می توان تجلیات ساختاری آنها را در پیکرة روایی شاهنامه مشاهده کرد.

کلمات کلیدی

, شاهنامة فردوسی, اسطوره, تاریخ, حماسه, رویکرد نقد توصیفی, کیانیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028483,
author = {قائمی, فرزاد},
title = {داستانهای شاهنامه فردوسی: از استقلال تا انسجام},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {127},
month = {July},
issn = {2008-7187},
pages = {33--55},
numpages = {22},
keywords = {شاهنامة فردوسی، اسطوره، تاریخ، حماسه، رویکرد نقد توصیفی، کیانیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T داستانهای شاهنامه فردوسی: از استقلال تا انسجام
%A قائمی, فرزاد
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2011

[Download]