اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم وتربیت , 2011-11-23

عنوان : ( نقش خودکارآمدی در باورهای فرا شناختی دانشجویان )

نویسندگان: حمیده پاک مهر , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیان مساله: امروزه، باورهای خودکارآمدی در جنبه‌های مختلف زندگی، جایگاه والایی داشته و در طرز تفکر افراد، چگونگی رویارویی با مشکلات و تصمیم گیری به خصوص در زمینه‌های پزشکی نقش مهمی ایفا کرده و باعث می‌شود تا دانشجویان این حوزه از دانش شناختی بیشتری استفاده کنند. هدف مطالعه: مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش خودکارآمدی در باورهای فراشناختی دانشجویان صورت پذیرفت. روش تحقیق: روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. بدین منظور 357 نفر از دانشجویان (196 دختر و 161 پسر) که در سال تحصیلی 89-90 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول به تحصیل بودند، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های فراشناختی ولز (2000) و خودکارآمدی عمومی شرر (1982) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون ساده و آزمون t مستقل تحلیل شدند. یافته‌ها: 1-همبستگی معناداری بین فرا شناخت و خودکارآمدی دانشجویان وجود دارد (001/0>p،49/0r=). 2- 24% واریانس، باورهای فراشناختی دانشجویان از طریق باورهای خودکارآمدی، قابل پیش بینی می‌باشد. 3- بین میانگین نمرات فراشناخت و خودکارآمدی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد، به طوری که دختران در فرا شناخت (01/0>p،06/3t=) و خودکارآمدی (05/0>p،22/2t=) نسبت به پسران در سطح بالاتری قرار دارند. نتیجه گیری: از یافته‌های فوق، این‌گونه استنباط می‌گردد که باور دانشجویان پزشکی نسبت به توانایی‌های خود موجب استفاده بیشتر از دانش فراشناختی و توانمندی تشخیصی در ارزیابی مددجویان و انتخاب راه‌های درمانی مناسب می گردد.

کلمات کلیدی

, باورهای خودکارآمدی, فرا شناخت, دانشجوی پزشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028486,
author = {پاک مهر, حمیده and کارشکی, حسین},
title = {نقش خودکارآمدی در باورهای فرا شناختی دانشجویان},
booktitle = {اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم وتربیت},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {باورهای خودکارآمدی، فرا شناخت، دانشجوی پزشکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش خودکارآمدی در باورهای فرا شناختی دانشجویان
%A پاک مهر, حمیده
%A کارشکی, حسین
%J اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم وتربیت
%D 2011

[Download]