23rd symposium of ICFMH, World Food Microb 2012 , 2012-09-03

Title : ( Examination of a genetically engineered bacterium as a biosensor to compare the quality of different milk brands )

Authors: Mansour Mashreghi , Shima Shayestehpour ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

تقاضا برای روشهای آنالیزی مناسب در کنترل کیفیث محصولات غذایی روزبروز گسترش پیدا می کند. این موضوع به این علت است که روشهای جاری و آنالیزهای عملی غالبا زمان بر بوده و برای آن به تجهیزات گران قیمتی نیاز می باشد. شیر یک آشامیدنی مغذی می باشد و استفاده هر روزه از شیر برای حفظ سلامت تن بسیار سفارش شده است. البته، قبول این موضوع بستگی به کنترل کیفیت شیر و ازمایشاتی که صنایع لبنی بکار می برند دارد. با توجه به اینکه تولید شیر بیشتر با محیط ارتباط دارد، انواع مختلف موادی که می توانند به شیر داخل شوند عبارتند از: آفت کش ها، علف کش ها، سموم، آنتی بیوتیک ها و غیره. بنابر این چندین سیستم طراحی شده است تا مقدار این مواد شیمیایی را د رشیر ارزیابی نماید. بیوسنسورهای مارکدار شده با ژن لاکس تا کنون برای ردیابی آلوده کننده های محیطی که بسیاری از انها به غذای حیوانات وارد می شوند و نهایتا در محصولات دامی مانند شیر دیده می شود، استفاده شده است. ژن luxAB که لوسیفراز باکتریایی را کد می کند بعنوان بخشی از ترانسپوزون miniTn5 در باکتری E.coli SM10 توسط درون جهش زایی کلون گردید. نور لومینسانس خروجی درطی چندین نسل در این سویه پایدار بوده بطوریکه بعنوانی یک باکتری گزارشگر مناسب می باشد. تغییرات RLU بوسیله دستگاه لومینومتر در فواصل زمانی (0، 30 و 60 دقیقه ) اندازه گیری شد در زمانیکه مقدار مشخصی از انواع مختلف شیر با سوسپانسیون باکتریایی گزارشگر لاکس مخلوط گردید. نتایج کاهش در نور خروجی لومینسانس را بعد از نمونه برداری شیر نشان داد اما بتدریج این نور در طی 30 و 60 دقیقه افزایش یافته بطوریکه درتمامی انواع شیر تجاری مقدار آن بعد از این زمان معادل نمونه کنترل گردید. البته، در بین 6 نوع مختلف شیر، بیشترین و کمترین اختلاف در کاهش نور بترتیب در نمونه های N و S مشاهده گردید در صورتیکه در انواع دیگر شدت نور لومینسانس تقریبا بطور مشابهی کاهش یافت. همچنین در شیرهای نوع P ، M و R تغییر در لومینسانس در طی زمان گرماگذاری از یک افزایش نردبانی پیروی می کرد اما در انواع شیر N و S این تغییرات مقداری متفاوت بود. در مجموع آنالیز شیمیایی دقیق انواع شیر N و S برای حضور بعضی از مود افزودنی ناخواسته پیشنهاد می گردد.

Keywords

, انواع مختلف شیر, کیفیت, بیوسنسور میکروبی, بیولومینسانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028500,
author = {Mashreghi, Mansour and Shayestehpour, Shima},
title = {Examination of a genetically engineered bacterium as a biosensor to compare the quality of different milk brands},
booktitle = {23rd symposium of ICFMH, World Food Microb 2012},
year = {2012},
location = {استانبول},
keywords = {انواع مختلف شیر; کیفیت; بیوسنسور میکروبی; بیولومینسانس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Examination of a genetically engineered bacterium as a biosensor to compare the quality of different milk brands
%A Mashreghi, Mansour
%A Shayestehpour, Shima
%J 23rd symposium of ICFMH, World Food Microb 2012
%D 2012

[Download]