پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2012-2) , صفحات (458-769)

عنوان : ( ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط تنش رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت )

نویسندگان: مسعود عزت احمدی , قربان نورمحمدی , مسعود قدسی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور ارزیابی میزان تحمل به خشکی ژنوتیپ های جدید گندم در شرایط تنش رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت، آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح کرت های دو بار خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال های زراعی 1386 - 1385 و 87 -86در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق مشهد به اجرا در آمد. تیمار آبیاری در کرت های اصلی شامل آبیاری مطلوب در طول فصل رشد و تنش رطوبتی از مرحله گرده افشانی تا رسیدگی و تیمار ژنوتیپ در کرت های فرعی شامل هفت ژنوتیپ جدید گندم (لاین های شماره،9207 ،9205 ،9203 ،9116 ، C-81-10 ، 9212 9103 و رقم کراس شاهی و تیمار شرایط فتوسنتزی در کرت های فرعی فرعی شامل استفاده از فتوسنتز جاری و جلوگیری از فتوسنتز جاری بود. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر تنش رطوبتی و شرایط فتوسنتزی بر عملکرد دانه، شاخص برداشت، تعداد دانه درسنبله و وزن هزار دانه معنی دار بودو در فتوسنتز جاری بالاترین عملکرد دانه را داشتند. ، ژنوتیپ های 9103 و 9212 دارای بالاترین عملکرد دانه بودند. شاخص تحمل به تنش درشرایط تنش رطوبتی و جلوگیری از فتوسنتز جاری برآورد بهتری از عملکرد دانه در شرایط بهینه و محدودیت رطوبتی ارائه کرد. درصد استفاده از ذخایر برای پر کردن دانه ها درصد انتقال مجدد تحت تأثیر تنش رطوبتی قرار گرفت و از 28.8 درصد تحت شرایط مطلوب آبیاری به 37.8 تحت شرایط تنش رطوبتی افزایش یافت. نظر به این ژنوتیپ های 81-10 C-، 9103 و 9116 بیشترین ظرفیت استفاده از ذخایر ساقه برای پرکردن دانه ها در هر دو شرایط معمولی و تنش رطوبتی را داشته و پتانسیل عملکرد آن ها نیز بالا بود می توان آن ها را به عنوان ژنوتیپهای امید بخش و مناسب جهت استفاده در برنامه های اصلاحی مناطق خشک و نیمه خشک پیشنهاد نمو

کلمات کلیدی

, گندم, عملکرد دانه, محدودیت منبع, شاخص تحمل خشکی, درصد انتقال مجدد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028503,
author = {مسعود عزت احمدی and قربان نورمحمدی and مسعود قدسی and کافی, محمد},
title = {ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط تنش رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {9},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-1472},
pages = {458--769},
numpages = {311},
keywords = {گندم، عملکرد دانه، محدودیت منبع، شاخص تحمل خشکی، درصد انتقال مجدد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط تنش رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت
%A مسعود عزت احمدی
%A قربان نورمحمدی
%A مسعود قدسی
%A کافی, محمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2012

[Download]