هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06

عنوان : ( ضرورت تهیه مدل محیط رسوبی در مطالعات زمین شناسی مهندسی )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس , اعظم قزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر اهمیت زمین شناسی و بخصوص محیط رسوبی در تفسیر صحیح داده های ژئوتکنیکی با ارائه مثالی از محیط رسوبی رودخانه ای مورد بحث قرار گرفته است. پروژه مورد نظر در حاشیه رودخانه کارون و دشت سیلابی این رودخانه قرار دارد. در طی مطالعات ژئوتکنیک حجم زیادی اطلاعات از محدوده ساختگاه بدست آمده است. وجود عدسی های ماسه ای و نهشته های تبخیری در افق های مختلف خاک ظاهر ناهمگنی به شرایط ساختگاه داده است که جمع بندی مناسب از خصوصیات خاک را دشوار ساخته است. به منظور تعیین محیط رسوبی محدوده ساختگاه گمانه های اکتشافی به سه گروه در بر گیرنده کانال رودخانه، حاشیه کانال و دشت سیلابی تقسیم شد. سپس با اتصال نقاط در بر گیرنده کانال و نقاط حاشیه کانال مسیر قدیمی رودخانه در عمق 18 متر بازسازی گردید. مطالعه فوق نشان داد که محل ساختگاه در گذشته در خم داخلی یک ماندر بزرگ قرار داشته است که بعدها قطع شده و رودخانه مسیر مستقیم کنونی را پیدا کرده است . براساس این مدل وجود نهشته های تبخیری در شرق ساختگاه، عدسی های ماسه ای در عمق های مختلف، ضخامت زیاد نهشته های رسی در جنوب غرب و وجود میان لایه های زیاد ماسه و سیلت در شمال و شمالشرق ساختگاه بخوبی توجیه می گردد. همچنین براساس این مدل تغییرات خصوصیات نفوذپذیری، مقاومت، نشست پذیری و تحکیم خاک را می توان توجیه نمود.

کلمات کلیدی

, مدل محیط رسوبی, زمین شناسی مهندسی, رودخانه کارون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028505,
author = {حافظی مقدس, ناصر and قزی, اعظم},
title = {ضرورت تهیه مدل محیط رسوبی در مطالعات زمین شناسی مهندسی},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {مدل محیط رسوبی، زمین شناسی مهندسی، رودخانه کارون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ضرورت تهیه مدل محیط رسوبی در مطالعات زمین شناسی مهندسی
%A حافظی مقدس, ناصر
%A قزی, اعظم
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود
%D 2011

[Download]