سی و چهارمین سمینار سالانه کارخانه های قند و شکر ایران , 2012-05-16

عنوان : ( ارزیابی اقتصادی صنعت قند و شکر از دیدگاه مدیریت کلان )

نویسندگان: سارا یزدان بخش , محمد الهی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از آمار و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری داد هه ا، یکی از قدرتمندترین و الزام یترین ابزارهای مدیریتی است که کمک شایانی به شناسایی وضعیت و شرایط درونی و بیرونی یک سازمان م یکند. در این مطالعه سعی شده که با توجه به مدیریت کلان و استراتژیک به بررسی وضعیت صنایع قند و شکر چغندری در استان خراسان با تاکید بر مشکلات تامین ماده خام کارخانه های قند استان پرداخته و نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای این صنعت را مشخص کرده و راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت این صنایع و ثبات جایگاه آنها ارائه نماید. مطالعات و بررس یه ای انجام شده مشخص م ینماید، در صورت توجه به افزایش بهبود وضعیت کشاورزی در مناطق کشت چغندر و توجه به راندمان در هکتار چغندر برداشت شده نه تنها مشکلات کارخانه های چغندری حل م یگردد، بلکه افزایش درآمد حاصله برای کشاورزان، مشوقی در توسعه این صنعت خواهد بود.

کلمات کلیدی

, مدیریت استراتژیک, صنایع قند و شکر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028506,
author = {یزدان بخش, سارا and الهی, محمد and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {ارزیابی اقتصادی صنعت قند و شکر از دیدگاه مدیریت کلان},
booktitle = {سی و چهارمین سمینار سالانه کارخانه های قند و شکر ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدیریت استراتژیک، صنایع قند و شکر، استراتژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اقتصادی صنعت قند و شکر از دیدگاه مدیریت کلان
%A یزدان بخش, سارا
%A الهی, محمد
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J سی و چهارمین سمینار سالانه کارخانه های قند و شکر ایران
%D 2012

[Download]