علوم و صنایع کشاورزی, دوره (26), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (53-64)

عنوان : ( بررسی الگوی گسترش مکانی بارش در سطح استان گلستان با استفاده از مدل‏های قطعی و زمین‏ آماری )

نویسندگان: معصومه عیوضی , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بارندگی یکی از مهمترین عوامل اقلیمی است که از تغییرپذیری زمانی و مکانی بسیار زیادی برخوردار است. از طرف دیگر، تعیین مقدار بارندگی در موقعیت‏های مکانی مختلف، از اهمیت ویژه‏ای برخوردار می‏باشد. در این تحقیق به منظور تخمین بارندگی در مناطق مختلف، از روش‏های متعدد درون‏یابی استفاده شده است. به این منظور، داده‏های بارندگی 32 ایستگاه بارانسنجی با طول دوره آماری 26 سال (62-1361 الی 87-1386) در سطح استان گلستان انتخاب شدند. بعد از بررسی داده‏ها از نظر صحت و همگنی با استفاده از آزمون‏های آماری، به منظور تعیین بهترین الگوی توزیع مکانی بارندگی سالانه در سطح استان گلستان، از شش روش درون‏یابی مکانی فاصله وزنی معکوس (IDW)، چندجمله‏ای جهانی (GPI)، چندجمله‏ای محلی (LPI)، تابع پایه شعاعی (RBF)، کریجینگ (Kriging) و کوکریجینگ (Co-Kriging) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در بین روش‏های قطعی و زمین‏آماری، به ترتیب روش زمین‏آمارکریجینگ و کوکریجینگ با مدل بیضوی و با میزان خطای 49/60 و 46/64 نسبت به روش‏های قطعی برتر بوده است. همچنین در بین روش‏های قطعی دو روش RBF و IDW با میزان خطای 86/66 و 20/77 نتایج نسبتاً دقیق‏تری را در مقایسه با دو روش LPI و GPI داشته‏اند. ضمن آنکه کمترین مقدار میانگین مربعات خطا در روش کریجینگ با مدل بیضوی (49/60) و بیشترین آن در روش GPI با توان 5 (به مقدار96/288) به دست آمده است.

کلمات کلیدی

, بارندگی, فاصله وزنی معکوس, چندجمله‏ای جهانی, چندجمله‏ای محلی, تابع پایه شعاعی, کریجینگ, کوکریجینگ, استان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028511,
author = {معصومه عیوضی and مساعدی, ابوالفضل},
title = {بررسی الگوی گسترش مکانی بارش در سطح استان گلستان با استفاده از مدل‏های قطعی و زمین‏ آماری},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2012},
volume = {26},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {53--64},
numpages = {11},
keywords = {بارندگی، فاصله وزنی معکوس، چندجمله‏ای جهانی، چندجمله‏ای محلی، تابع پایه شعاعی، کریجینگ، کوکریجینگ، استان گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی الگوی گسترش مکانی بارش در سطح استان گلستان با استفاده از مدل‏های قطعی و زمین‏ آماری
%A معصومه عیوضی
%A مساعدی, ابوالفضل
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2012

[Download]