اولین همایش ملی بحران آب و پیامدهای ناشی از آن , 2012-05-09

عنوان : ( توسعه مدل های منطقه ای برآورد آبدهی سالانه در حوضه های آبخیز منتخب استان خراسان رضوی )

نویسندگان: یوسف موشخیان , مجید اونق , واحد بردی شیخ , ابوالفضل مساعدی , امیر سعدالدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لزوم استفاده از داده های آبدهی در طرح های آبی و برنامه ریزی منطقه ای از قبیل جمع آوری و ذخیره در سدهای مخزنی و امور کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است. در این راستا کامل بودن اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه آبدهی سالانه با خصوصیات مورفوکلیماتیک در استان خراسان رضوی، به منظور ارائه مدل منطقه ای میباشد که از این طریق امکان بازسازی نواقص آماری ایستگاه های فاقد آمار فراهم گردد. جهت بازسازی نواقص آماری سریهای زمانی ایستگاههای منتخب جهت تجزیه و تحلیل منطقه-ای، از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. داده های پرت به روش گرابز -بک بررسی و سپس برازش توزیع های آماری به وسیله معیارهای تصمیم گیری: معیار اطلاعاتی آکائیک (AIC)، معیار اطلاعاتی آکائیک اصلاح شده (AICc)، معیار اطلاعاتی بیزین (BIC) و معیار اندرسون – دارلینگ (ADC) انجام و مقادیر آبدهی سالانه در دوره بازگشت های مختلف محاسبه گردید. در این تحقیق 22 پارامتر فیزیوگرافی و زمین شناسی و 5 پارامتر اقلیمی در رابطه با میزان آبدهی سالانه مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا با استفاده از روش تجزیه به مولفه-های اصلی (PCA) پارامترهای اصلی مشخص شدند و با انجام تجزیه خوشه ای سلسله مراتبی وارد، گروه های همگن مشخص شدند. به منظور بررسی همگنی منطقه ای گروه های مشخص شده و میزان آبدهی سالانه هر گروه، آزمون هاسکینگ و والیس مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت می توان بیان داشت سری های آبدهی سالانه از یک مدل منطقه ای واحد تبعیت می کنند

کلمات کلیدی

, آزمون همگنی هاسکینگ و والیس, تجزیه به مولفه های اصلی, تجزیه و تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی وارد, رگرسیون چندمتغیره, مدل منطقه ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028514,
author = {یوسف موشخیان and مجید اونق and واحد بردی شیخ and مساعدی, ابوالفضل and امیر سعدالدین},
title = {توسعه مدل های منطقه ای برآورد آبدهی سالانه در حوضه های آبخیز منتخب استان خراسان رضوی},
booktitle = {اولین همایش ملی بحران آب و پیامدهای ناشی از آن},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آزمون همگنی هاسکینگ و والیس، تجزیه به مولفه های اصلی، تجزیه و تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی وارد، رگرسیون چندمتغیره، مدل منطقه ای.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه مدل های منطقه ای برآورد آبدهی سالانه در حوضه های آبخیز منتخب استان خراسان رضوی
%A یوسف موشخیان
%A مجید اونق
%A واحد بردی شیخ
%A مساعدی, ابوالفضل
%A امیر سعدالدین
%J اولین همایش ملی بحران آب و پیامدهای ناشی از آن
%D 2012

[Download]