پنجمین ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2012-05-15

عنوان : ( بررسی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فرآیند فرسایش شیاری در منطقه احمدآباد مشهد )

نویسندگان: سیده مطهره حسینی , ابوالفضل مساعدی , کمال الدین ناصری , علی گل کاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسایش شیاری یکی از انواع فرسایش آبی است که در مقیاس جهانی بیشترین مقدار هدر رفت خاک را به خود اختصاص داده است و به همین دلیل از اولویت بالایی برخوردار است. این مطالعه جهت تعیین عوامل تاثیر گذار بر فرسایش شیاری در روی دامنه هایی از منطقه احمد آباد مشهد که فرسایش شیاری در آنها کاملا مشهود است، صورت گرفت. در این مطالعه پارامتر های درصد پوشش سطح زمین، درصد تاج پوشش گیاهی، درصد سنگریزه سطح زمین، بافت خاک (درصد عناصر شن، سیلت و رس)، طول شیب، میزان شیب و اثر مشترک طول شیب و میزان آن، اندازه گیری و در نهایت رابطه این عوامل با فراوانی شیار در واحد طول بررسی گردید. هر یک از پارامترهای درصد پوشش سطح زمین، درصد تاج پوشش گیاهی، درصد سنگریزه سطح زمین، میزان رس موجود در خاک و اثر مشترک طول شیب و میزان آن، با پارامتر فراوانی شیار در واحد طول، همبستگی معنی داری نشان دادند، به گونه ای که در این میان فراوانی شیارها در واحد طول با پوشش سطح زمین بیشترین ضریب هم بستگی را دارا بود. بنابراین مدیریت پوشش گیاهی و همچنین مدیریت مرتع اولین گام در جهت کاهش پتانسیل خاک منطقه نسبت به فرسایش می باشد

کلمات کلیدی

, فرسایش, مرتع, پوشش سطح زمین, سنگریزه, بافت خاک, طول شیب, شیار, احمدآباد مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028515,
author = {حسینی, سیده مطهره and مساعدی, ابوالفضل and ناصری, کمال الدین and گل کاریان, علی},
title = {بررسی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فرآیند فرسایش شیاری در منطقه احمدآباد مشهد},
booktitle = {پنجمین ملی مرتع و مرتعداری ایران},
year = {2012},
location = {بروجرد, ايران},
keywords = {فرسایش، مرتع، پوشش سطح زمین، سنگریزه، بافت خاک، طول شیب، شیار، احمدآباد مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فرآیند فرسایش شیاری در منطقه احمدآباد مشهد
%A حسینی, سیده مطهره
%A مساعدی, ابوالفضل
%A ناصری, کمال الدین
%A گل کاریان, علی
%J پنجمین ملی مرتع و مرتعداری ایران
%D 2012

[Download]