هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری , 2012-05-16

عنوان : ( توسعه مدل های منطقه ای برآورد دبی سیلابی در حوزه های آبخیز منتخب استان خراسان رضوی )

نویسندگان: یوسف موشخیان , مجید اونق , واحد بردی شیخ , ابوالفضل مساعدی , امیر سعدالدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لزوم استفاده از داده های دبی در طرح های آبی و برنامه ریزی منطقه ای امری اجتناب ناپذیر است. در این راستا کامل بودن اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه دبی سیلابی با خصوصیات مورفوکلیماتیک در استان خراسان رضوی، به منظور ارائه مدل منطقه ای سیلاب می باشد که از این طریق امکان بازسازی نواقص آماری ایستگاه-های فاقد آمار فراهم گردد. جهت بازسازی نواقص آماری سریهای زمانی ایستگاههای منتخب جهت تجزیه و تحلیل منطقه ای، از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. داده های پرت به روش گرابز-بک بررسی و سپس برازش توزیع های آماری به وسیله معیارهای تصمیم گیری شامل معیار اطلاعاتی آکائیک (AIC)، معیار اطلاعاتی آکائیک اصلاح شده (AICc)،معیار اطلاعاتی بیزین (BIC) و معیار آندرسن دارلینگ (ADC) انجام و مقادیر دبی سیلابی در دوره بازگشت های مختلف محاسبه گردید. در این تحقیق 22 پارامتر فیزیوگرافی و زمین شناسی و 5 پارامتر اقلیمی در رابطه با میزان دبی سیلابی مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا با استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی (PCA)، پارامترهای اصلی مشخص شدند و با انجام تجزیه خوشه ای سلسله مراتبی وارد، گروههای همگن مشخص شدند. به منظور بررسی همگنی منطقه ای گروه های مشخص شده و میزان دبی حداکثر لحظه ای هر گروه، آزمون هاسکینگ و والیس مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت می توان بیان داشت سری های دبی سیلابی از یک مدل منطقه ای واحد تبعیت می کنند.

کلمات کلیدی

, مدل منطقه ای, تجزیه به مولفه های اصلی, تجزیه و تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی وارد, آزمون هاسکینگ و والیس, رگرسیون چند متغیره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028516,
author = {یوسف موشخیان and مجید اونق and واحد بردی شیخ and مساعدی, ابوالفضل and امیر سعدالدین},
title = {توسعه مدل های منطقه ای برآورد دبی سیلابی در حوزه های آبخیز منتخب استان خراسان رضوی},
booktitle = {هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری},
year = {2012},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {مدل منطقه ای، تجزیه به مولفه های اصلی، تجزیه و تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی وارد، آزمون هاسکینگ و والیس، رگرسیون چند متغیره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه مدل های منطقه ای برآورد دبی سیلابی در حوزه های آبخیز منتخب استان خراسان رضوی
%A یوسف موشخیان
%A مجید اونق
%A واحد بردی شیخ
%A مساعدی, ابوالفضل
%A امیر سعدالدین
%J هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری
%D 2012

[Download]