میوه های ریز, دوره (1), شماره (1), سال (2012-1) , صفحات (35-50)

عنوان : ( تاثیر بستر های مختلف کشت بر رشد رویشی و عملکرد سه رقم توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک )

نویسندگان: عاطفه عامری سیاهوئی , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , محمود شور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات بستر کشت در سیستم کشت بدون خاک برعملکرد ارقام توت فرنگی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا" تصادفی با چهار تکرار در سال 1389 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه رقم توت فرنگی (کامارزا، مرک، سلوا) و شش بستر کشت (پوست برنج، ضایعات هرس چنار، کوکوپیت + پرلیت (50:50)، ورمی کمپوست +پرلیت + کوکوپیت (50:45:5)، ورمی کمپوست + پرلیت + کوکوپیت (45:40:15)، ورمی کمپوست + پرلیت + کوکوپیت (40:35:25) بودند. صفاتی همچون تعداد برگ، تعداد طوقه، قطر طوقه، تعداد خوشه گل، عملکرد میوه در هر بوته، زیست توده کل و نسبت ریشه به اندام هوایی اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که این ارقام در بستر های کشت مختلف پاسخ های متفاوتی داشتند. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد برگ و تعداد طوقه در رقم کامارزا در بستر کشت حاوی 5% ورمی کمپوست، بیشترین قطر طوقه در رقم مرک در بستر کشت حاوی 5% ورمی کمپوست، بالاترین تعداد خوشه گل در رقم مرک در بستر کشت حاوی 25% ورمی کمپوست، حداکثر میزان عملکرد در بستر کشت حاوی 5% ورمی کمپوست و سلوا در بستر کشت حاوی 15% ورمی کمپوست، بیشترین میزان زیست توده کل در رقم مرک در بسترهای کشت حاوی15% ورمی کمپوست و نیز 25% ورمی کمپوست، بالاترین نسبت ریشه به اندام هوایی در رقم سلوا در بستر ضایعات هرس چنار دیده شد.

کلمات کلیدی

, پوست برنج, توت فرنگی, ضایعات هرس چنار, عملکرد, ورمی کمپوست.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028529,
author = {عامری سیاهوئی, عاطفه and تهرانی فر, علی and داوری نژاد, غلامحسین and شور, محمود},
title = {تاثیر بستر های مختلف کشت بر رشد رویشی و عملکرد سه رقم توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک},
journal = {میوه های ریز},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
month = {January},
issn = {2322-5831},
pages = {35--50},
numpages = {15},
keywords = {پوست برنج،توت فرنگی، ضایعات هرس چنار، عملکرد، ورمی کمپوست.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر بستر های مختلف کشت بر رشد رویشی و عملکرد سه رقم توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک
%A عامری سیاهوئی, عاطفه
%A تهرانی فر, علی
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A شور, محمود
%J میوه های ریز
%@ 2322-5831
%D 2012

[Download]