میوه های ریز, دوره (1), شماره (1), سال (2012-1) , صفحات (79-92)

عنوان : ( تاثیر تنش یخ زدگی بر مقادیر نشت الکترولیتی، پرولین و رابطه آن با رشد مجدد در برخی ارقام انگور )

نویسندگان: حسین عراقی , علی تهرانی فر , محمود شور , بهرام عابدی , یحیی سلاح ورزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش یخ زدگی یکی از عوامل محدود کننده تولید میوه می باشد که باعث خسارت به جوانه، پوست، چوب و حتی ریشه درختان می شود. در این پژوهش به منظور مطالعه اثرات یخ زدگی در طول فصل رکود بر جوانه چهار رقم تجاری انگور، آزمایشی در سال 1389 بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه عامل زمان جمع آوری: (20 آذر،10 بهمن، ،25اسفند)، دما: (25،10ـ ، 12ـ، 14ـ، 16ـ، 18ـ، 20ـ و 22ـ درجه سانتی گراد) و ارقام انگور (کلاهداری، کشمشی قرمز، یاقوتی و کشمشی سفید) در سه تکرار (6 قلمه در هر تکرار)، سال 1389 در دانشکده ی کشاورزی دانشگاه فردوسی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که در دمای 22- درجه سانتی گراد رقم کلاهداری در اواخر پائیز با 60 درصد و رقم یاقوتی در اواخر زمستان با 62 درصد بیشترین مقدار نشت الکترولیتی نشان دادند. رقم کشمشی قرمز در اواسط زمستان با 39 درصد کمترین مقدار نشت را دارا می باشد. کمترین و بیشترین میزان پرولین نمونه ها به ترتیب در اواخر زمستان با 48/10 میکرو مول بر گرم وزن خشک و در اواسط زمستان با مقدار 64/14 میکرو مول بر گرم وزن خشک بدست آمد و در این مدت رقم یاقوتی و کشمشی قرمز با 11و14 میکرو مول بر گرم وزن خشک به ترتیب دارای کمترین و بیشترین میزان پرولین بودند. در دمای 22- درجه سانتی گراد کمترین میزان رشد مجدد (حدود12 درصد) و بیشترین میزان قهوه ای شدن مربوط به رقم یاقوتی در اواخر زمستان و همچنین بیشترین میزان رشد مجدد (حدود40 درصد) به همراه کمترین میزان قهوه ای شدن از رقم کشمشی قرمز در اواسط زمستان بدست آمد. در بین این ارقام، رقم کشمشی قرمز مقاوم ترین رقم و رقم یاقوتی حساس ترین رقم به یخ زدگی بودند.

کلمات کلیدی

, پرولین, دمای یخ زدگی, رشد مجدد, رکود, نشت الکترولیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028530,
author = {عراقی, حسین and تهرانی فر, علی and شور, محمود and عابدی, بهرام and سلاح ورزی, یحیی},
title = {تاثیر تنش یخ زدگی بر مقادیر نشت الکترولیتی، پرولین و رابطه آن با رشد مجدد در برخی ارقام انگور},
journal = {میوه های ریز},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
month = {January},
issn = {2322-5831},
pages = {79--92},
numpages = {13},
keywords = {پرولین، دمای یخ زدگی، رشد مجدد، رکود، نشت الکترولیت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تنش یخ زدگی بر مقادیر نشت الکترولیتی، پرولین و رابطه آن با رشد مجدد در برخی ارقام انگور
%A عراقی, حسین
%A تهرانی فر, علی
%A شور, محمود
%A عابدی, بهرام
%A سلاح ورزی, یحیی
%J میوه های ریز
%@ 2322-5831
%D 2012

[Download]