هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06

عنوان : ( بررسی تکرارپذیری نتایج حاصل از نفوذ سنج دینامیکی مخروطی در دشت سیستان )

نویسندگان: علی سرگزی , ناصر حافظی مقدس , حمیدرضا سلوکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درتحقیق پیش رو، با کمک مطالعات صحرایی و آزمایشگاه خصوصیات مهندسی خاک های دشت سیستان با استفاده از مورد بررسی قرار (DCP) تعیین شد و همچنین بررسی تکرار پذیری نتایج حاصل از (DCP) نفوذسنج دینامیکی مخروطی گرفت. انتخاب متغیر مناسب آماری برای مطالعه تکرارپذیری بسیار مهم است. یکی از متغیرهای نشانگر تکرارپذیری، می باشد. (Cv) ضریب تغییرات مطالعات صحرایی نشان می دهد که با افزایش عمق از مقاومت خاک کاسته شده و ضریب تغییرات کم می شود که این امر در مجموع می تواند بیانگر تکرارپذیری خوب نتایج باشد. همچنین مقاومت برشی زهکشی نشده کمتر از 50 کیلوپاسکال به دست می آید که این مسئله در مورد خاک های رسی نرم صدق می کند. مطالعات آزمایشگاهی در چهار ایستگاه بیان می کند که خاک ها از جنس رس با خاصیت خمیری کم و ماسه لای دار می باشد.

کلمات کلیدی

, نفوذسنج دینامیکی مخروطی, تکرارپذیری نتایج, ضریب تغییرات, (Cv )مقاومت برشی زهکشی نشده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028531,
author = {علی سرگزی and حافظی مقدس, ناصر and حمیدرضا سلوکی},
title = {بررسی تکرارپذیری نتایج حاصل از نفوذ سنج دینامیکی مخروطی در دشت سیستان},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {نفوذسنج دینامیکی مخروطی، تکرارپذیری نتایج، ضریب تغییرات،(Cv )مقاومت برشی زهکشی نشده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تکرارپذیری نتایج حاصل از نفوذ سنج دینامیکی مخروطی در دشت سیستان
%A علی سرگزی
%A حافظی مقدس, ناصر
%A حمیدرضا سلوکی
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود
%D 2011

[Download]