مطالعات تفسیری, دوره (2), شماره (5), سال (2011-6) , صفحات (65-93)

عنوان : ( انسجام مضمونی آیات و سوره های قران: رهیافتی برای فهم بهتر آن )

نویسندگان: ایوب اکرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسجام مضمونی آیات و سوره های قران: رهیافتی برای فهم بهتر آن

کلمات کلیدی

انسجام مضمونی آیات و سوره های قران: رهیافتی برای فهم بهتر آن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028533,
author = {اکرمی, ایوب},
title = {انسجام مضمونی آیات و سوره های قران: رهیافتی برای فهم بهتر آن},
journal = {مطالعات تفسیری},
year = {2011},
volume = {2},
number = {5},
month = {June},
issn = {2228-7256},
pages = {65--93},
numpages = {28},
keywords = {انسجام مضمونی آیات و سوره های قران: رهیافتی برای فهم بهتر آن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انسجام مضمونی آیات و سوره های قران: رهیافتی برای فهم بهتر آن
%A اکرمی, ایوب
%J مطالعات تفسیری
%@ 2228-7256
%D 2011

[Download]