رخساره های رسوبی, دوره (4), شماره (4), سال (2011-4) , صفحات (1-126)

عنوان : ( زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی گذر سازند آب دراز به سازند آب تلخ در برشهای مزدوران و کلات )

نویسندگان: مرضیه نطقی مقدم , فاطمه هادوی , بهنام رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر، زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی گذر سازند آب دراز به سازند آب تلخ در دو برش مزدوران و کلات مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از برداشت نمونه ها و آماده سازی آنها به روش اسمیر اسلاید، فسیل ها عکس برداری و شمارش گردیده اند . مطالعات تاکسونومیکی انوفسیلهای آهکی در بخشهای مورد مطالعه به شناسایی 24 جنس و 38 گونه در برش مزدوران و 29 جنس و 47 گونه در ب رش کلات منجر گردید ه ،CC 1977 ) در برش مزدوران و سه بایوزون 20 ) Sissingh از زون بندی CC و 21 CC است. بر مبنای نانوفسیلهای شناسایی شده 2 بایوزون 201977 ) در برش کلات پیشنهاد میگردد. بر مبنای این بایوزونها سن ضخامت مطالعه شده در برش مزدوران ) Sissingh از زون بندی CC و 22 CC21انتهای کامپانین پیشین تا آغاز کامپانین پسین و سن ضخامت مورد مطالعه در برش کلات انتهای کامپانین پیشین تا انتهای کامپانین پسین میباشد. به دنبال در مرز، سن مرز سازندهای آب دراز و آب تلخ در هر دو برش آغاز کامپانین پسین تعیین میشود . مطالعات CC این نتایج و بر اساس حضور زون 21پالئواکولوژیکی انجام شده نشان میدهد که سازندهای آب دراز و آب تلخ در هر دو برش در عرضهای جغرافیایی پایین و در قسمتهای کم عمق حوضه نهشته شده اند و عمق حوضه از سازند آب دراز به سمت سازند آب تلخ افزایش مییابد. همچنین بر اساس گونههای نانوفسیل شناسایی شده، دمای نسبتاً گرم و تولیدات مواد غذایی پایین برای حوضه پیشنهاد میشود.

کلمات کلیدی

, پالئواکولوژی, آبدراز, آبتلخ, مزدوران, کلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028539,
author = {نطقی مقدم, مرضیه and هادوی, فاطمه and رحیمی, بهنام},
title = {زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی گذر سازند آب دراز به سازند آب تلخ در برشهای مزدوران و کلات},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {4},
month = {April},
issn = {2008-787X},
pages = {1--126},
numpages = {125},
keywords = {پالئواکولوژی، آبدراز، آبتلخ، مزدوران، کلات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی گذر سازند آب دراز به سازند آب تلخ در برشهای مزدوران و کلات
%A نطقی مقدم, مرضیه
%A هادوی, فاطمه
%A رحیمی, بهنام
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2011

[Download]