علوم آب و خاک, سال (2007-5)

عنوان : Effect of Low Levels Administration of Aflatoxin B1 into Diet on Performance and Activity of Some Blood Enzymes in Broiler Chickens ( اثر افزودن سطوح پایین آفلاتوکسین B1 در جیره بر عملکرد و میزان فعالیت آنزیم های خون‏ در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حسن کرمانشاهی , محمد رضا اکبری , نظر افضلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

A feeding trail was conducted to evaluate the effects of diets contaminated with Aflatoxin B1 (AFB1) on the performance and blood enzymes of broiler chickens. In a randomized complete-block design with 4 blocks and 4 treatments, 112 day-old male broiler chicks were divided into 16 groups, 7 chicks per. Treatments consisted of three levels of AFB1 in starter diet (0.4, 0.8, and 1.2 ppm) along with a control group (no AFB1). Feed intake and body weight gain were recorded weekly. On days 7, 14, 21, and 28, one bird from each replicate was weighed and killed to collect blood samples and to weigh proventriculus, gizzard, duodenum and pancreas, heart, liver, spleen, bursa of fabricius, and brain. Feeding AFB1 significantly decreased feed intake and body weight gain and increased relative weight of liver (p<0.05). Relative weight of brain decreased on day 7 and then showed a significant increase by day 28 (p<0.05). AFB1 significantly (P<0.05) increased serum activity of aspartate amino transferase (AST) and alanine amino transferase (ALT) and decreased serum activity of lactate dehydrogenase (LDH) enzymes. Generally this study demonstrated that, along side other negative effects, AFB1 could also have adverse effect on brain of broilers.

به منظور بررسی اثر حضور جهار هفته ای سطوح پایین آفلاتوکسین B1 در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تیمار و 4 بلوک انجام شد. تعداد 112 قطعه جوجه یکروزه نر گوشتی سویه تجاری Cobb 500 به 16 گروه 7 قطعه‌ای با میانگین وزنی یکسان تقسیم شدند. تیمارها شامل سه سطح آفلاتوکسینB1 در جیره (4/0، 8/0 و 2/1 قسمت در میلیون) همراه با یک گروه شاهد (فاقد آفلاتوکسین) بود. وزن کشی بصورت هفتگی انجام شد. در سنین 7، 14، 21 و 28 روزگی از هر واحد یک جوجه ضمن ایجاد برش در سیاه‌رگ گردنی جهت خونگیری، کشته شد و اندامهای مختلف به صورت جداگانه توزین گردید. وجود آفلاتوکسین B1 در جیره بطور معنی داری سبب کاهش مصرف خوراک و اضافه وزن در سن 28 روزگی گردید(05/0p<). در پایان هفته چهارم، وزن کبد به طور معنی داری افزایش یافت (05/0p<). وزن مغز در پایان هفته های اول و چهارم به طور معنی داری (05/0p<) تحت تاثیر تیمار قرار گرفت (در هفته اول کاهش و در هفته چهارم افزایش یافت). آفلاتوکسینB1 سبب افزایش فعالیت آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و کاهش فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH) در سرم گردید (05/0p<). نتایج این پژوهش نشان داد که آفلاتوکسینB1 در کنار سایر اثرات منفی بر عملکرد، می تواند دارای اثرات مضر بر مغز جوجه های گوشتی نیز باشد.

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102854,
author = {کرمانشاهی, حسن and محمد رضا اکبری and نظر افضلی},
title = {Effect of Low Levels Administration of Aflatoxin B1 into Diet on Performance and Activity of Some Blood Enzymes in Broiler Chickens},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2007},
month = {May},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of Low Levels Administration of Aflatoxin B1 into Diet on Performance and Activity of Some Blood Enzymes in Broiler Chickens
%A کرمانشاهی, حسن
%A محمد رضا اکبری
%A نظر افضلی
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2007

[Download]