هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06

عنوان : ( پهنه بندی خطر لغزش دامنه های مخزن سد ونیار تبریز بعد از آبگیری )

نویسندگان: رباب آذرمی عربشاه , ناصر حافظی مقدس , ابراهیم اصغری کلجاهی , خلیل ولیزاده کامران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینلغزش یکی از مخاطرات طبیعی میباشد که از نظر شدت وقوع و فراوانی، خسارات مستقیم (تخریب و مدفون کردن مناطق مسکونی و سازهها، مسدود شدن کانالهای آبیاری و جاده ها) و خسارت غیر مستقیم (هدر رفتن خاک، پر شدن مخازن سدها، افزایش بار رسوبی رودخانهها و اثرات ناگوار زیست محیطی) را به همراه دارد. در این مقاله ناپایدارهای دامنههای مشرف به مخزن سد ونیار بعد از آبگیری مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور و GSI نقشه زمین شناسی مهندسی محدوده سد تهیه شده و خصوصیات رخنمونهای سنگی و آبرفتی بر اساس طبقهبندی بر اساس اطلاعات گمانههای اکتشافی برآورد گردیده است. سپس پایداری تک تک دامنههای مشرف به مخزن سد با در شرایط بعد از آبگیری و وقوع زمین لرزههای مبنا طراحی، ارزیابی گردیده و بر مبنای آن Slide استفاده از نرم افزار 5.0 نقشه پهنه بندی خطر لغزش دامنه های پیرامون مخزن سد تهیه شده است. نتایج بررسیها نشان می دهد که حدود 0.5 درصد سطح دامنه ها در رده ناپایدار، حدود 19.5 درصد سطح دامنه ها در رده نسبتاً ناپایدار و 80 درصد در رده پایدار قرار دارند.

کلمات کلیدی

, پهنه بندی زمین لغزش, سد ونیار, ناپایداری دامنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028543,
author = {رباب آذرمی عربشاه and حافظی مقدس, ناصر and ابراهیم اصغری کلجاهی and خلیل ولیزاده کامران},
title = {پهنه بندی خطر لغزش دامنه های مخزن سد ونیار تبریز بعد از آبگیری},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {پهنه بندی زمین لغزش، سد ونیار، ناپایداری دامنه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پهنه بندی خطر لغزش دامنه های مخزن سد ونیار تبریز بعد از آبگیری
%A رباب آذرمی عربشاه
%A حافظی مقدس, ناصر
%A ابراهیم اصغری کلجاهی
%A خلیل ولیزاده کامران
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود
%D 2011

[Download]