هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2011-09-06

عنوان : ( بررسی رابطه بین خصوصیات زمین ریخت شناسی و تشکیل فروچاله ها در حوزه آبریز قرناوه در استان گلستان )

نویسندگان: ملایی , ناصر حافظی مقدس , معصومه جعفری , فاطمه اخلاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ارتباط بین موقعیت فروچاله با خصوصیات زمین ریخت شناسی منطقه در محدوده حوزه آبریز قرناوه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور بر اساس تصاویر ماهوارهای و بازدید صحرایی بیش از 2000 فروچاله در نهشتههای لسی حوزه آبریز قرناوه شناسایی و بر روی نقشه پیاده شد. سپس موقعیت فروچالهها نسبت به عوارض طبیعی نظیر شبکه آبراههها، گسلها، شیب دامنه، جهت شیب دامنه، ارتفاع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل حاکی از آنست که فروچاله ها عمدتاٌ در سرشاخه های فرعی آبراهه ها تشکیل شدهاند. همچنین محلهای تجمع زیاد فروچالهها با گسلهای کواترنری منطقه مرتبط است. بعلاوه در دامنه های جنوبی و در دامنه های پر شیب فراوانی فروچاله ها بیشتر است. همچنین فراوانی فروچاله ها با پوشش گیاهی ، نسبت عکس منطقه دارد.

کلمات کلیدی

, فروچاله, زمین ریخت شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028544,
author = {ملایی and حافظی مقدس, ناصر and معصومه جعفری and فاطمه اخلاقی},
title = {بررسی رابطه بین خصوصیات زمین ریخت شناسی و تشکیل فروچاله ها در حوزه آبریز قرناوه در استان گلستان},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {فروچاله، زمین ریخت شناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین خصوصیات زمین ریخت شناسی و تشکیل فروچاله ها در حوزه آبریز قرناوه در استان گلستان
%A ملایی
%A حافظی مقدس, ناصر
%A معصومه جعفری
%A فاطمه اخلاقی
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2011

[Download]