مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, دوره (22), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (85-107)

عنوان : ( طراحی مسیرهای بهینه بارگذاری در فرآیند هیدروفرمینگ با استفاده از روش طرح آزمایشها و الگوریتم تبرید تدریجی )

نویسندگان: مهران کدخدایان , احمد عرفانی مقدم , مهدی حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر، طراحی مسیرهای بارگذاری در فرآیند هیدروفرمینگ اتصالات شکل لوله مطالعه میشود. در ابتدا متغیرهای مربوطه برای طراحی مسیرهای بارگذاری انتخاب میگردند. با استفاده از طرح تاگوچی، 32 مسیر بارگذاری برای هر یک از پارامترهای موجود طراحی میشود. نتایج حاصل از اعمال این مسیرهای بارگذاری بر روی لوله در فرآیند هیدروفرمینگ، با شبیهسازی اجزای محدود محاسبه میگردد و با انجام تحلیل واریانس بر روی جدول تاگوچی، تغییر شکل لوله بر اساس متغیرهای بارگذاری به صورت ریاضی مدلسازی میشود. در ادامه با اعمال مدلهای ریاضی بدست آمده در الگوریتم تبرید تدریجی، مقادیر بهینه برای هر یک از متغیرهای بارگذاری تعیین میگردند و بر اساس این مقادیر بهینه، مسیرهای بارگذاری طراحی میشوند. کارایی این روش برای طراحی مسیرهای بهینه بارگذاری بر اساس نمونههای آزمایشگاهی و شبیهسازی اجزای محدود بررسی میگردد.

کلمات کلیدی

, هیدروفرمینگ, مسیرهای بارگذاری, رگرسیون, تحلیل واریانس, الگوریتم تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028546,
author = {کدخدایان, مهران and عرفانی مقدم, احمد and حیدری, مهدی},
title = {طراحی مسیرهای بهینه بارگذاری در فرآیند هیدروفرمینگ با استفاده از روش طرح آزمایشها و الگوریتم تبرید تدریجی},
journal = {مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME},
year = {2011},
volume = {22},
number = {1},
month = {April},
issn = {1605-9727},
pages = {85--107},
numpages = {22},
keywords = {هیدروفرمینگ، مسیرهای بارگذاری، رگرسیون، تحلیل واریانس، الگوریتم تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مسیرهای بهینه بارگذاری در فرآیند هیدروفرمینگ با استفاده از روش طرح آزمایشها و الگوریتم تبرید تدریجی
%A کدخدایان, مهران
%A عرفانی مقدم, احمد
%A حیدری, مهدی
%J مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME
%@ 1605-9727
%D 2011

[Download]