فقه و اصول, دوره (88), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (39-52)

عنوان : ( واکاوی نظریه محقق خراسانی در افزودن مقدمه چهارم به مقدمات حکمت )

نویسندگان: محمدرضا علمی سولا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشهور اصولیان بر این باورند که مقدمات حکمت ، متشکل از 3 مقدمه است : 1 امکان اطلاق و تقیید 2 عدم نسب قرینه 3 در مقام بیان بودن گوینده. اما محقق خراسانی مقدمه چهارمی را نیز افزوده است : نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب. برخی اصولیان متاخر مانند محقق نائینی و شاگردان مکتب ایشان با این افزایش مخالفت کرده و آن را مردود دانسته اند هر چند بزرگانی همانند محقق عراقی و محقق اصفهانی نیز از آن حمایت کردهاند. این مقاله < دیدگاه و ادله موافقان و نیز نظر گاه و دلایل مخالفان را در ترازوی بررسی و سنجش قرار داده و پس از رد نظر موافقان، قوت و استحکام ادله مخالفان را به اثبات رسانده است.

کلمات کلیدی

, مقدمات حکمت , اطلاق , تقیید , قدر متیقن در مقام تخاطب , سیره عقلا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028547,
author = {علمی سولا, محمدرضا},
title = {واکاوی نظریه محقق خراسانی در افزودن مقدمه چهارم به مقدمات حکمت},
journal = {فقه و اصول},
year = {2012},
volume = {88},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-9139},
pages = {39--52},
numpages = {13},
keywords = {مقدمات حکمت - اطلاق - تقیید - قدر متیقن در مقام تخاطب - سیره عقلا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی نظریه محقق خراسانی در افزودن مقدمه چهارم به مقدمات حکمت
%A علمی سولا, محمدرضا
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2012

[Download]