حفاظت گیاهان, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (162-170)

عنوان : ( تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه های پراکنش علف های هرز )

نویسندگان: فرشته صفری , محمد بنایان اول , محمدحسن راشدمحصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی پراکنش مکانی علف های هرز نتایج بسیار خوبی برای برنامههای تجاری تحقیقاتی،کاهش تلفات عملکرد و درک فرآیندهایی که موجب تغییراتی در پراکنش مکانی و زمانی علف های هرز میشوند، دارد. بههمین منظور آزمایشی در سال 1388 انجام گرفت تا با تغییر زاویه کوادرات در نمونه برداری، اثرات متقابل بیولوژی، شرایط اقلیمی و عملیات کشاورزی روی پراکنش مکانی علف های هرز مزرعه چغندرقند بررسی گردد. مطالعه مذبور در یک مزرعه تجاری تولید چغندرقند صورت گرفت تا در حد امکان به شرایط طبیعی نزدی کتر باشد. نمونهبرداری در مرحله 4 برگی چغندرقند توسط 135 درجه به ترتیب عمود ، 90، 45 ، 7 انجام گرفت. کوادرات ها در زوایای 0 m ×7 m 0/4 در محل تقاطع شبکههای مربعی m×0/2 m کوادراتهای استفاده گردید. نتایج نشان داد که در همه نقشه های GS+ بر ردیف شخم و در جهت عقربههای ساعت چرخیده شدند. برای تهیه نقشهها از نرمافزار پراکنش علف های هرز، جهتیکه میتواند بالاترین تراکم علف های هرز را برای رسیدن به حدآستانه اقتصادی نشان دهد زاویه صفر درجه بود. همچنین اجزای واریوگرام نشان دادکه دامنه تاثیر و الگوی پراکنش علف های هرز در جهتهای مختلف نمونهبرداری تغییر میکند و هرکدام از انواع علف های هرز در یک زاویه مشخصی بیشترین پراکندگی را دارند. جهت کشیدگی لکههای علف هرز وابسته به عملیات مدیریتی انجام شده در سال های قبل و ویژگی های مرفولوژیکی علف های هرز است.

کلمات کلیدی

, مدلهای اقتصادی زیستی, زیست شناسی, بومشناسی علفهرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028552,
author = {صفری, فرشته and بنایان اول, محمد and راشدمحصل, محمدحسن},
title = {تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه های پراکنش علف های هرز},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2012},
volume = {26},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4749},
pages = {162--170},
numpages = {8},
keywords = {مدلهای اقتصادی زیستی، زیست شناسی، بومشناسی علفهرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه های پراکنش علف های هرز
%A صفری, فرشته
%A بنایان اول, محمد
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2012

[Download]