تحقیقات علوم رفتاری, دوره (10), شماره (2), سال (2012-4) , صفحات (114-123)

عنوان : ( اثربخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی و کیفیت روابط در خانواده بیماران مبتلا به اختلالات دو قطبی )

نویسندگان: امیرحسین مجرد کاهانی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مرتضی مدرس غروی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: زمینه و هدف: هدف این مطالعه بررسی اثربخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی و کیفیت روابط در خانواده بیماران مبتلا به اختلالات دو قطبی بود. مواد و روش ها: این پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی با گروه شاهد و گمارش تصادفی بود. در این پژوهش، گروه آزمایشی را 6 نفر و گروه شاهد را 9 آزمودنی تشکیل دادند. کلیه شرکت کنندگان که اعضای خانواده بیماران مبتلا به اختلالات دوقطبی را تشکیل می دادند، پرسش نامه های کیفیت زندگی و کیفیت روابط Pires را تکیمل کردند. گروه آزمایش به مدت دوازده جلسه در جلسات مداخلات آموزشی روانی گروهی شرکت داشتند، ولی گروه شاهد در این مدت هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. همچینین به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: افزایش معنی داری در میانگین نمره های کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی گروه آزمایش به وجود آمده، ولی در مورد میانگین نمره های تعارض و عمیق روابط در دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مداخلات آموزشی روانی گروهی می تواند کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی را بهبود بخشد، اما در مورد تعارض و عمق روابط چندان تاثیری ندارد.

کلمات کلیدی

, مداخلات آموزشی روانی گروهی, کیفیت زندگی, کیفیت روابط, اختلالات دوقطبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028553,
author = {امیرحسین مجرد کاهانی and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and مرتضی مدرس غروی},
title = {اثربخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی و کیفیت روابط در خانواده بیماران مبتلا به اختلالات دو قطبی},
journal = {تحقیقات علوم رفتاری},
year = {2012},
volume = {10},
number = {2},
month = {April},
issn = {1735-2029},
pages = {114--123},
numpages = {9},
keywords = {مداخلات آموزشی روانی گروهی، کیفیت زندگی، کیفیت روابط، اختلالات دوقطبی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی و کیفیت روابط در خانواده بیماران مبتلا به اختلالات دو قطبی
%A امیرحسین مجرد کاهانی
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A مرتضی مدرس غروی
%J تحقیقات علوم رفتاری
%@ 1735-2029
%D 2012

[Download]