پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (651-658)

عنوان : ( ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و خواب در سی توده بذری گیاهان دارویی )

نویسندگان: حمیدرضا احیائی , محمد خواجه حسینی صالح اباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بذور اکثر گیاهان دارویی در شرایط طبیعی دارای خواب می باشند، بنابراین شناخت عوامل موثر بر خواب بذور و ایجاد شرایط بهینه برای جوانه زنی آن ها برای کشت گسترده گیاهان دارویی لازم می باشد، بدین منظور آزمایشی برای بررسی اثر خواب بر روی بذور 30 توده گیاهان دارویی اجرا شد. در آزمایش اول جوانه زنی بذور گیاهان دارویی در 4 تکرار 25 تایی بذور و با استفاده از آب مقطر در پتری دیش با کاغذ صافی واتمن بررسی شد، بالاترین درصد جوانه زنی در گل انگشتانه 100 درصد و کمترین در گل صابونی صفر درصد مشاهده شد. سپس در آزمایش دوم بر روی بذور 17 گونه که دارای خواب بودند تیمارهای مختلف شکست خواب از قبیل نیترات پتاسیم، خراش دهی بذور و برداشتن پوست بذور اعمال شد. در تیمار نیترات پتاسیم خاکشیر همدان با 94 درصد و خاکشیر نیشابور با 27 درصد جوانه زنی به ترتیب بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی را دارا بودند. در تیمار خراش دهی بیشترین و کمترین میزان شکست خواب به ترتیب در گل صابونی با 33 درصد و تاتوره 1 درصد مشاهده شد. در تیمار هیپوکلریت سدیم نیز بیشترین و کمترین میزان جوانه زنی در گیاه خار مریم 94 درصد ختمی 42 درصد مشاهده شد. به طور کلی بر اساس نتایج کاربرد تیمارهای مختلف شکستن خواب موجب افزایش درصد جوانه زنی بذور این گیاهان دارویی شد.

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, خواب بذر, شکستن خواب, گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028556,
author = {احیائی, حمیدرضا and خواجه حسینی صالح اباد, محمد},
title = {ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و خواب در سی توده بذری گیاهان دارویی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {651--658},
numpages = {7},
keywords = {جوانه زنی، خواب بذر، شکستن خواب، گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و خواب در سی توده بذری گیاهان دارویی
%A احیائی, حمیدرضا
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2012

[Download]