علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-6)

عنوان : The effect of vitamin E on performance and immune response of broiler chickens ( بررسی اثر مکمل ویتامین E بر عملکرد و پاسخ ایمنولوژیک جوجه های گوشتی )

نویسندگان: علیرضا حسابی , حسن نصیری مقدم , جلیل توکل افشاری , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گ

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102856,
author = {علیرضا حسابی and حسن نصیری مقدم and جلیل توکل افشاری and کرمانشاهی, حسن},
title = {The effect of vitamin E on performance and immune response of broiler chickens},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {June},
issn = {1029-4791},
keywords = {گ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The effect of vitamin E on performance and immune response of broiler chickens
%A علیرضا حسابی
%A حسن نصیری مقدم
%A جلیل توکل افشاری
%A کرمانشاهی, حسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]