فقه پزشکی, دوره (2), شماره (2), سال (2010-6) , صفحات (39-58)

عنوان : ( شرایط سقوط مسئولیت پزشکی در پرتو قواعد فقهی )

نویسندگان: عصمت عسکری , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی شرایط سقوط مسئولیت پزشکی در پرتو قواعد فقهی

کلمات کلیدی

, شرایط سقوط مسئولیت پزشکی , قواعد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028576,
author = {عصمت عسکری and حائری, محمدحسن},
title = {شرایط سقوط مسئولیت پزشکی در پرتو قواعد فقهی},
journal = {فقه پزشکی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-8620},
pages = {39--58},
numpages = {19},
keywords = {شرایط سقوط مسئولیت پزشکی - قواعد فقهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شرایط سقوط مسئولیت پزشکی در پرتو قواعد فقهی
%A عصمت عسکری
%A حائری, محمدحسن
%J فقه پزشکی
%@ 2008-8620
%D 2010

[Download]