علوم آب و خاک, دوره (15), شماره (59), سال (2012-5) , صفحات (169-182)

عنوان : ( ارزیابی استفاده از هدایت هیدرولیکی نقطه عطف منحنی مشخصه رطوبتی به عنوان مرجع در برخی مدل های هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک )

نویسندگان: حجت امامی , مهدی شرفاء , محمدرضا نیشابوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه‌گیری مستقیم هدایت هیدرولیکی غیراشباع (K(h) یا K(θ)) بسیار دشوار و وقت‌گیر است و در بسیاری از مدل های کاربردی، اغلب پیش‌بینی هدایت هیدرولیکی بر اساس اندازه‌گیری های منحنی مشخصه رطوبتی خاک و هدایت هیدرولیکی اشباع (Ks) انجام می‌شود. با وجود این، استفاده از KS به عنوان یک مرجع در بسیاری از مدل های تخمینی ممکن است باعث بیش برآورد K(θ) در ناحیه خشکی شود. بنابراین در این پژوهش از هدایت هیدرولیکی نقطه عطف منحنی مشخصه رطوبتی (Ki) و Ks به عنوان مرجع برای برآورد K(h) استفاده گردید. برای اندازه گیری K(h)، 30 نمونه خاک بر اساس تنوع بافت (8 کلاس بافتی از شنی تا رسی) و سایر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی از دشت کرج جمع آوری شدند. علاوه بر اندازه گیری Ks، مقادیر K(θ) در نمونه‌های دست نخورده با استفاده از روش جریان خروجی چند مرحله ای در مکش های ماتریک 1/0، 2/0، 3/0، 5/0، 7/0 و 1 بار و نقطه عطف منحنی مشخصه رطوبتی به کمک ستون آب آویزان و دستگاه صفحه فشاری اندازه گیری شد. سپس مقادیر K(h) و پخشیدگی هیدرولیکی D(θ) اندازه گیری شده با مقادیر تخمینی از مدل های وان گنوختن و بروکس و کوری (با فرضیات معلم و بردین) مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در 80 درصد نمونه ها مدل وان گنوختن - معلم با Ki دقیق ترین و بهترین مدل برای پیش بینی K(θ) بود. یعنی استفاده از Ki به عنوان مرجع در مدل وان‌گنوختن – معلم، باعث برازش بهتر مدل با داده های اندازه گیری شده گردید. همچنین در 7/6 درصد موارد (دو نمونه خاک رس شنی) مدل بروکس و کوری - معلم با Ki و در 3/13 درصد خاک ها (دو نمونه رس سیلتی و دو نمونه لوم رسی سیلتی)، مدل وان‌گنوختن – معلم دارای برازش خوبی بر داده های اندازه گیری شده K(h) بود. علاوه بر این، در 20 درصد موارد (چهار نمونه لوم رسی و دو نمونه لوم سیلتی) دقت و کارآیی مدل های وان‌گنوختن – معلم با Ki و وان‌گنوختن – معلم در برآورد K(h) تقریباً یکسان بود. بر اساس آزمون t-Student میانگین پارامترهای RMSE و GSDER در مدل وان گنوختن - معلم با Ki در سطح آماری 1%، به طور معنی داری کمتر از مدل وان گنوختن - معلم بود. در 90 درصد از نمونه‌های خاک مورد بررسی، مدل های وان گنوختن - معلم و بروکس و کوری - بردین برازش خوبی بر داده های اندازه گیری شده D(θ) داشتند، ولی در مواردی مدل وان گنوختن - بردین با Ki بهترین مدل برای برآورد D(θ) بود.

کلمات کلیدی

, هدایت هیدرولیکی غیراشباع, منحنی مشخصه رطوبتی, نقطه عطف منحنی مشخصه, پخشیدگی هیدرولیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028594,
author = {امامی, حجت and مهدی شرفاء and محمدرضا نیشابوری},
title = {ارزیابی استفاده از هدایت هیدرولیکی نقطه عطف منحنی مشخصه رطوبتی به عنوان مرجع در برخی مدل های هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2012},
volume = {15},
number = {59},
month = {May},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {169--182},
numpages = {13},
keywords = {هدایت هیدرولیکی غیراشباع، منحنی مشخصه رطوبتی، نقطه عطف منحنی مشخصه، پخشیدگی هیدرولیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی استفاده از هدایت هیدرولیکی نقطه عطف منحنی مشخصه رطوبتی به عنوان مرجع در برخی مدل های هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک
%A امامی, حجت
%A مهدی شرفاء
%A محمدرضا نیشابوری
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2012

[Download]