دانشکده دندانپزشکی مشهد, دوره (36), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (105-112)

عنوان : ( مقایسه میزان استحکام کششی چهار نوع دندان مصنوعی اکریلی در محیط های آزمایشگاهی در مجاورت با بزاق مصنوعی )

نویسندگان: فاطمه رستم خانی , جعفر قره چاهی , محمد اسدالله زاده , سیدمجتبی زبرجد , مریم قره چاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه:خصوصیات دندان های آکریلی مورد استفاده در پروتز کامل نقش مهمی در افزایش عمر پروتز دارد. در این میان استحکام باند کششی دندان با بیس دنچر از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه مقایسه استحکام باند کششی سه نمونه دندان مصنوعی ایرانی با یک نمونه دندان ایتالیایی در اتصال به بیس دنچر بود. مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی چهار نوع دندان مصنوعی (ایوکلار ایتالیا، یاقوت، هراسیت پلاس و اکرادنت) مورد بررسی قرار گرفت. 9 عدد دندان قدامی و پره مولر از هر نمونه دندانی انتخاب شد. قاعده دندان ها به صورت استوانه هایی با قطر 4 میلی متر تراشیده شدند. از طریق مراحل مفل گذاری، قاعده دندان ها به آکریل گرما پخت متصل شدند. نمونه ها به تعداد 2500 بار تحت ترموسایکل در دمای 5 و 55 درجه سانتیگراد قرار گرفتند. سپس نمونه ها داخل لوله های مخصوص قرار داده شدند و توسط دستگاه کشش Zwick Z 250 تحت کشش قرار گرفتند تا بشکنند. اطلاعات به وسیله آنالیز یک سوی ANOVA و تست Tukey مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میانگین استحکام باند کششی برای ایوکلار، هراسیت پلاس، یاقوت و اکرادنت به ترتیب 206، 195، 124 و 54 درصد بود. درصد شکست ادهزیو برای اکرادنت، ایوکلار، یاقوت و هراسیت به ترتیب 100، 60، 50 و 7/35 درصد بود و بقیه درصدها مربوط به شکست کوهزیو بود.

کلمات کلیدی

, استحکام کششی, دندان مصنوعی آکریلی, آکریل گرماپخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028595,
author = {فاطمه رستم خانی and جعفر قره چاهی and محمد اسدالله زاده and زبرجد, سیدمجتبی and مریم قره چاهی},
title = {مقایسه میزان استحکام کششی چهار نوع دندان مصنوعی اکریلی در محیط های آزمایشگاهی در مجاورت با بزاق مصنوعی},
journal = {دانشکده دندانپزشکی مشهد},
year = {2012},
volume = {36},
number = {2},
month = {July},
issn = {1560-9286},
pages = {105--112},
numpages = {7},
keywords = {استحکام کششی، دندان مصنوعی آکریلی، آکریل گرماپخت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه میزان استحکام کششی چهار نوع دندان مصنوعی اکریلی در محیط های آزمایشگاهی در مجاورت با بزاق مصنوعی
%A فاطمه رستم خانی
%A جعفر قره چاهی
%A محمد اسدالله زاده
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A مریم قره چاهی
%J دانشکده دندانپزشکی مشهد
%@ 1560-9286
%D 2012

[Download]