شیعه شناسی, دوره (9), شماره (35), سال (2011-11) , صفحات (99-111)

عنوان : ( بررسی تطبیق مسئله رنج در بودا و امامان شیعه )

نویسندگان: سید محمد حسین موسوی , محمدحسن رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از آموزه های مهم آیین بودا اصل رنج است براساس آن بودا مهم ترین خصیصه زندگی انسان رارنج در زندگی می داند وبرای رهایی از این مسئله راه هایی را مطرح می کند در آموزه های اسلام وامامان شیعه نیزهر چند وجود مصائب ومشکلات در زندگی برای همه بشر پذیرفته شده است اما رنج بردن حاصل از مصیبت را وابسته به نگاه آدمی به مصائب ومشکلات می داندضمن آنکه اساسا در نگاه ائمه هدی رنج کشیدن با مصیبت دیدن یک سان تلقی نشده است در این پژوهش به تطبیق هر دو ایده خواهیم پرداخت وهمسوئی ها وناهمسوئی های دو ایده را بررسی می کنیم

کلمات کلیدی

, رنج, رهائی ازرنج, مصیبت , بودا, امامان شیعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028598,
author = {موسوی, سید محمد حسین and رستمی, محمدحسن},
title = {بررسی تطبیق مسئله رنج در بودا و امامان شیعه},
journal = {شیعه شناسی},
year = {2011},
volume = {9},
number = {35},
month = {November},
issn = {1735-4722},
pages = {99--111},
numpages = {12},
keywords = {رنج-رهائی ازرنج-مصیبت -بودا-امامان شیعه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیق مسئله رنج در بودا و امامان شیعه
%A موسوی, سید محمد حسین
%A رستمی, محمدحسن
%J شیعه شناسی
%@ 1735-4722
%D 2011

[Download]