حفاظت گیاهان, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (231-232)

عنوان : ( اولین گزارش Endaphis perfidus Keiffer (Diptera: Cecidomyiidae) به عنوان پارازیتوئید داخلی شته انار ( Aphis punicae Pass.) در ایران )

نویسندگان: حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , نجیبه جلالی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بررسی فون دشمنان طبیعی شته انار (Aphis punicae Pas.) در شهرستان کاشمر یک گونه پارازیتوئید داخلی از دو بالان خانواده Cecidomyiidae جمع آوری شدکه به نام Endaphis perfidus Keiffers 1896 تعیین هویت گردید. گونه ی E. perfidus یکی از شش گونه ی جنس Endaphis می باشد که تاکنون فقط از روی شته ی افرا Drepanosiphum planatoides (Schrank) از کشور های انگلستان، فرانسه و روسیه گزارش شده بود. وجود این گونه در ایران برای اولین بار گزارش می گردد. به علاوه، برای دنیا نیز شته انار به عنوان دومین میزبان این انگل معرفی می شود.

کلمات کلیدی

، پشه های گا لزا، دشمنان طبیعی، شته ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028599,
author = {صادقی نامقی, حسین and حسینی, مجتبی and نجیبه جلالی مقدم},
title = {اولین گزارش Endaphis perfidus Keiffer (Diptera: Cecidomyiidae) به عنوان پارازیتوئید داخلی شته انار ( Aphis punicae Pass.) در ایران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2012},
volume = {26},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4749},
pages = {231--232},
numpages = {1},
keywords = {، پشه های گا لزا، دشمنان طبیعی، شته ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولین گزارش Endaphis perfidus Keiffer (Diptera: Cecidomyiidae) به عنوان پارازیتوئید داخلی شته انار ( Aphis punicae Pass.) در ایران
%A صادقی نامقی, حسین
%A حسینی, مجتبی
%A نجیبه جلالی مقدم
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2012

[Download]