هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06

عنوان : ( جانمایی تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاورجان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و GIS )

نویسندگان: زینب منصوری , ناصر حافظی مقدس , بهناز دهر آزما , عبدالله سیف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تصفیه فاضلاب در شهرهایی که فاقد این سیستم می باشند یک مسأله زیست محیطی است که اگر به آن بی توجه شود و تصمیماتی برای اصلاح آن اتخاذ نگردد عواقب جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. در این مطالعه با استفاده از نرم لایه های اطلاعاتی مورد نیاز برای تعیین مکان تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاورجان تهی ه شده اند و سپس با GIS افزار گزینه برتر تعیین شده است. با کاربرد روش تصمیم گیری چند مع ی اره (MCDM) کمک روش تصمیم گیری چند معیاره می توان انتظار داشت مکان منتخب کلیه معیارهای مورد نظر نسبت به امتیاز تخصیص داده شده را دارا باش د. (MCDM) پس از تعریف معیارها و ضوابط به امتیازدهی آنها با توجه به میزان تأثیر آنها در جانم ایی تصف یه خانه فاضلاب به روش تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شده است. لایه های اطلاعاتی کاربردی شامل زمین شناسی، پوشش گیاهی، کاربری اراضی، بافت خاک، توپوگرافی (شیب)، فاصله از شهر و فاصله از جاده می باشند. پس از تلفیق لایه های اطلاعاتی مذکور به روش تحلیل سلسله مراتبی مکان مناسب برای تصفیه خانه فاضلاب تعیین شده است.

کلمات کلیدی

, جانمایی, تصفیه خانه, فاضلاب, تصمیم گیری چندمعیارهGIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028600,
author = {زینب منصوری and حافظی مقدس, ناصر and بهناز دهر آزما and عبدالله سیف},
title = {جانمایی تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاورجان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و GIS},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {جانمایی، تصفیه خانه، فاضلاب، تصمیم گیری چندمعیارهGIS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جانمایی تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاورجان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و GIS
%A زینب منصوری
%A حافظی مقدس, ناصر
%A بهناز دهر آزما
%A عبدالله سیف
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود
%D 2011

[Download]