پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (27), شماره (3), سال (2012-6) , صفحات (577-596)

عنوان : ( ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد با بکارگیری مدل تعدیل شده دلون و مکلین )

نویسندگان: محمد مهرآیین , شمس الدین ناظمی , فاطمه دادمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در محیط متحول، پویا و رقابتی کسب و کار کنونی سازمان‌ها، توسعه و استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدرن به‌صورت بسیار گسترده مورد توجه مدیران قرار گرفته و کاربرد این سیستم‌ها تأثیرات شگرفی را در تسهیل فرآیند مدیریت بر جای گذاشته است، به‌گونه‌ای که با ارائه ابزارهای تولید، پردازش و توزیع اطلاعات به مدیران سطوح مختلف این امکان را فراهم نموده که با اتکا به دانش بیشتر بتوانند بر جریان حرکت اطلاعات در سازمان خود نظارت داشته باشند و مدیریت سنجیده و فنّی‌تری بر آن اعمال نمایند. بنابراین، ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعاتی به‌عنوان یکی از مهمترین موضوعات رشته سیستم اطلاعاتی در همه سازمان‌ها اعم از بخش عمومی و خصوصی محسوب می‌گردد. هدف مقاله حاضر ارزیابی میزان موفقیت سیستم اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد براساس مدل تعدیل‌شده ارزیابی موفقیت است که توسط دلون و مکلین ارائه شده است. این کار از طریق انجام مطالعه پیمایشی سیستم‌های اطلاعاتی در بخش مالی دانشگاه و با تمرکز روی کاربردهای فردی سیستم‌های اطلاعاتی از دیدگاه کاربران درون‌سازمانی صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که کیفیت سیستم اطلاعات مالی دانشگاه پیشگوی مناسبی برای استفاده کاربران و رضایت آنها از این سیستم است. همچنین کیفیت سیستم اطلاعاتی با تأثیرات فردی رابطه مثبتی دارد. کیفیت اطلاعات سیستم اشاره‌شده نیز با رضایت کاربران این سیستم رابطه مستقیم دارد، ولی رابطه‌ای بین کیفیت اطلاعات و استفاده کاربران مشاهده نگردید.

کلمات کلیدی

, ارزیابی موفقیت, سیستمهای اطلاعاتی, کیفیت اطلاعات, کیفیت سیستم, سیستم اطلاعاتی مالی, رضایت کاربر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028601,
author = {مهرآیین, محمد and ناظمی, شمس الدین and دادمند, فاطمه},
title = {ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد با بکارگیری مدل تعدیل شده دلون و مکلین},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2012},
volume = {27},
number = {3},
month = {June},
issn = {2251-8223},
pages = {577--596},
numpages = {19},
keywords = {ارزیابی موفقیت; سیستمهای اطلاعاتی، کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم، سیستم اطلاعاتی مالی، رضایت کاربر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد با بکارگیری مدل تعدیل شده دلون و مکلین
%A مهرآیین, محمد
%A ناظمی, شمس الدین
%A دادمند, فاطمه
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2012

[Download]