پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2011-12) , صفحات (294-300)

عنوان : ( ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی - منطقه نیشابور) )

نویسندگان: مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مناطق خشک و نیمه خشک بخش وسیعی از اراضی نیا را تحت پوشش قرار می دهند و بخش اعظم ایران در این مناطق واقع شده است. متاسفانه مطالعات انجام شده و یافته های موجود در رابطه با وضعیت مناطق خشک و نیمه خشک به دلیل وسعت آن ها و وجود شرایط برای بررسی های میدانی و صحرایی بسیار اندک می باشد. با استفاده از داده های سنجش از دور می توان با صرف وقت و هزینه کمتر به اطلاعات دقیقتر و قابل اطمینان تری در رابطه با ویژگی های محیط و تغییرات آن ها در مکان و زمان دست یافت. از این رو در تحقیق حاضر به منظور بررسی امکان استفاده از تصاویر ماهواره ای با انگیزه ی دستیابی به مدلی مناسب برای پایش و مطالعه کربن آلی خاک منطقه خشک و نیمه خشک نیشابور و بررسی رابطه آن با خصوصیات خاک مورد ارزیابی قرار گرفت. روابط این پارامترها از طریق تجزیه و تحلیل رقومی ارزش های طیفی تصویر بررسی شدند. نتایج نشان داد که انعکاس حاصل از کربن آلی خاک به دلیل مقدار کمتر از 2 درصد ناچیز بوده و بنابراین مدل حاصصل از داده های زمینی برای تخمین قابل قبولی از آن مورد سنجش قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, توابع انتقالی, سنجش از دور, لندست, ماده آلی خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028602,
author = {قائمی, مرجان and آستارائی, علیرضا and ثنائی نژاد, سیدحسین},
title = {ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی - منطقه نیشابور)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {9},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-1472},
pages = {294--300},
numpages = {6},
keywords = {توابع انتقالی، سنجش از دور، لندست، ماده آلی خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی - منطقه نیشابور)
%A قائمی, مرجان
%A آستارائی, علیرضا
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2011

[Download]