آب و خاک, دوره (25), شماره (3), سال (2011-9) , صفحات (540-547)

عنوان : ( برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای در منطقه مشهد )

نویسندگان: سیدحسین ثنائی نژاد , سمیرا نوری , سیدمجید هاشمی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبخیر و تعرق در مواردی از قبیل برنامه ریزی آبیاری، توازن هیدرولوژیکی، طراحی و مدیریت سیستم های آبیاری و پیش بینی میزان عملکزد محصول ضروری است. بنابراین محققین بسیاری تلاش کرده اند تا مقادیر تبخیر و تعرق را در مقیاس های مختلف زمانی و مکانی به دست آورند. سنجش از دور از جمله تکنیک های جدیدی است که می تواند بدین منظور استفاده شود. از این رو در این تحقیق سعی شده است تا توزیع مکانی تبخیر و تعرق روزانه در زیر حوضه مشهد با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس در روزهای 15 خرداد، 10 تیر و4 مرداد 1388 و به کار گیر یالگوریتم توازن انرژی سطح خشکی (سبال) با احتساب اثرات توپوگرافی به دست آید. نتایج نشان دادند که تصاویر سنجنده مودیس و الگوریتم سبال قادر هستند مقدار تبخیر و تعرق واقعی را در مقیاس روزانه در زیر حوضه آبریز مشهد به خوبی برآورد نمایند. بر اساس نتایج به دست آمده،نواحی با پوشش گیاهی متراکم و دمای پایین دارای مقادیر بالای تبخیر و تعرق بوده و مناطق دارای دمای بالا و پوشش گیاهی پراکنده و کم از مقئار تبخیر و تعرق کمی برخوردارند.

کلمات کلیدی

, تبخیر وتعرق, سبال, سنجش از دور, مودیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028603,
author = {ثنائی نژاد, سیدحسین and نوری, سمیرا and هاشمی نیا, سیدمجید},
title = {برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای در منطقه مشهد},
journal = {آب و خاک},
year = {2011},
volume = {25},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-4757},
pages = {540--547},
numpages = {7},
keywords = {تبخیر وتعرق، سبال، سنجش از دور، مودیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای در منطقه مشهد
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A نوری, سمیرا
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2011

[Download]