پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (348-355)

عنوان : ( بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست +ETM در مطالعات شوری خاک (مطالعه موردی: منطقه نیشابور) )

نویسندگان: سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , پریسا میرحسینی موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری خاک یکی از مسائل اصلی زیست محیطی است که نواحی گسترده ای از زمین را در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تحت تأثیر قرار می دهد. روش های سنتی جمع آوری داده در مطالعات خاک دارای مشکلات زیادیست. استفاده از روش هاو تکنیک های جدید مانند فن آوری سنجش از دور بسیاری از این مشکلات را برطرف کرده است. اما بهره برداری از این داده ها به خصوص در مناطقی که هنوز از آنها استفاده معمول نشده است نیز نیازمند تحقیقاتی است که بهترین و ساده ترین روش های به کار گیری این فناوری ها را در اختیار محققین و کاربران قرار دهد. این تحقیق با این هدف در منطقه ی نیشابور و با استفاده از تصاویر LANDSAT انجام شده است. بدین منظور 279 نمونه سطحی خاک به صورت طبقه بندی تصادفی تهیه و مورد تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی قرار گرفتند. پارامتر هایی نظیر EC،درصد گچ، آهک و بافت در نمونه ها اندازه گیری شد. ازتصاویر ماهواره ای سنجنده ETM+ ماهواره لندست سال 2002 در 6 باند انعکاسی استفاده گردید.طبقه بندی کلاس های مختلف شوری خاک با استفاده از الگوریتم های متداول طبقه بندی و بر اساس بهترین ترکیبات باندی و هم چنین استفاده از آنالیز های آماری جهت ارائه مدلی مناسب بین متغیر شوری خاک و ارزش رقومی تصاویر ماهوارهای انجام شد. تنایج این تحقیق نشان داد که باندی انعکاسی 3،4،7 و 1 سنجنده ETM+، مناسب ترین ترکیب باندی برای تهیه تصاویر کاذب رنگی و طبقه بندی در این منطقه است. بر اساس آنالیز های آماری بالاترین ضرائب تبیین با مقادیر R2=0/311 و R2=0/44 به ترتیب برای خاک های شور و غیرشور در باند 3 و 4 سنجنده ETM+ یه دست آمد که در سطح 5% معنی دار بودند. برای بر آورد میزان شوری خاک و هم چنین امکان ارائه نقشه شوری خاک مناسب از منطقه مورد مطالعه علاوه بر روش های فوق نتایج دو روش با یکدیگر در محیط GIS نیز هم پوشانی گردید. بر این اساس در مجموع پتانسیل داده های رقومی سنجنده+ETM برای تفکیک و شناسایی کلاس های مختلف شوری خاک در این منطقه محدود ارزیابی می شود.

کلمات کلیدی

, سنجش از دور, پردازش تصویر, ظبقه بندی تصویر, شوری خاک, لندست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028604,
author = {ثنائی نژاد, سیدحسین and آستارائی, علیرضا and قائمی, مرجان and پریسا میرحسینی موسوی},
title = {بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست +ETM در مطالعات شوری خاک (مطالعه موردی: منطقه نیشابور)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {9},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-1472},
pages = {348--355},
numpages = {7},
keywords = {سنجش از دور، پردازش تصویر، ظبقه بندی تصویر، شوری خاک، لندست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست +ETM در مطالعات شوری خاک (مطالعه موردی: منطقه نیشابور)
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A آستارائی, علیرضا
%A قائمی, مرجان
%A پریسا میرحسینی موسوی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2011

[Download]