پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (178-190)

عنوان : ( تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و علفهای هرز بر شاخصهای رشدی سویا (Glycine max L) )

نویسندگان: مینا ابراهیمی (دانشجو) , مجید پوریوسف (استاد راهنمای اول) , مهدی راستگو , جلال صبا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت، تراکم بوته و کنترل علفهای هرز بر شاخصهای رشدی و عملکرد سویا، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان اجرا شد . تیمارهای 33 و 50 بوته در مترمربع) به صورت فاکتوریل به عنوان عامل ، آزمایش شامل تاریخ کاشت در دو سطح ( 6 و 19 خرداد) و تراکم بوته در سه سطح ( 25 ماده ،(LAI) اصلی و علفهای هرز در دو سطح (کنترل و عدم کنترل علفهای هرز) به عنوان عامل فرعی بودند. در این پژوهش، شاخص سطح برگ به عنوان شاخص های رشدی به همراه عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه مورد مطالعه قرار (CGR) و سرعت رشد محصول ،(TDM) خشک تجمعی گرفتند. نتایج نشان داد با کاشت زودهنگام و افزایش تراکم کاشت، تاج پوشش گیاهی زودتر بسته شد، که در نتیجه شاخص سطح برگ و ماده خشک 7 گرم بر مترمربع در روز از تاریخ کاشت 6 خرداد و تراکم 50 بوته در متر مربع / تجمعی افزایش یافت. همچنین حداکثر سرعت رشد محصول به میزان 52 به دست آمد. نتایج آزمایش حاکی از کاهش شاخص سطح برگ، ماده خشک تجمعی، سرعت رشد محصول در حضور علف های هرز بود . بیشترین 2769 کیلوگرم در هکتار از تاریخ کاشت 6 خرداد، تراکم 50 بوته در مترمربع و در / 1283 و 3 / عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به ترتیب در مقادیر 0 شرایط عدم حضور علف هرز حاصل شد.

کلمات کلیدی

, شاخص سطح برگ, ماده خشک تجمعی, سرعت رشد محصول, عملکرد بیولوژیک, عملکرد دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028608,
author = {مینا ابراهیمی (دانشجو) and مجید پوریوسف (استاد راهنمای اول) and راستگو, مهدی and جلال صبا},
title = {تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و علفهای هرز بر شاخصهای رشدی سویا (Glycine max L)},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2012},
volume = {26},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4749},
pages = {178--190},
numpages = {12},
keywords = {شاخص سطح برگ، ماده خشک تجمعی، سرعت رشد محصول، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و علفهای هرز بر شاخصهای رشدی سویا (Glycine max L)
%A مینا ابراهیمی (دانشجو)
%A مجید پوریوسف (استاد راهنمای اول)
%A راستگو, مهدی
%A جلال صبا
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2008-4749
%D 2012

[Download]