ماشین های کشاورزی, دوره (2), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (1-10)

عنوان : ( طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه دیجیتالی اندازه گیری لغزش و سرعت پیشروی مناسب برای )

نویسندگان: مهدی خسروی هفشجانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرعت پیشروی و لغزش پارامترهای تعیین کننده بازده کششی در تراکتور هستند. اغلب تراکتورهای موجود به دلیل عدم وجود استاندارد در زمینه تجهیز تراکتورها به وسایل اندازه گیری، فاقد ابزاری جهت اندازه گیری و نمایش لغزش و سرعت پیشروی هستند. در این پژوهش سامانه ای جهت اندازه گیری توام لغزش و سرعت پیشروی در تراکتورهای دو چرخ محرک طراحی گردید و پس از ساخت، ارزیابی شد. برای تعیین سرعت پیشروی واقعی و تئوری تراکتور از چهار انکودر چرخان برای اندازه گیری همزمان چرخش چرخ های جلو و عقب تراکتور استفاده شد. برنامه ای در یک میکروکنترلر ATMEGA16PU برای محاسبه لغزش و سرعت پیشروی با استفاده از خروجی انکودرها تدوین گردید بطوریکه مقادیر اندازه گیری شده بر روی نمایشگر سامانه به صورت دیجیتالی نمایش داده شدند. میکروکنترلر به گونه ای برنامه ریزی شد که اثر سرش (لغزیدن) چرخ های جلوی تراکتور بر روی مقادیر اندازه گیری شده حذف شود. در مرحله ارزیابی لغزش و سرعت پیشروی اندازه گیری شده به وسیله سامانه با مقادیر محاسبه شده لغزش و سرعت پیشروی به روش متعارف، مقایسه گردیدند. نتایج ارزیابی سامانه نشان داد که متوسط بیشینه اختلاف بین مقادیر سرعت پیشروی و لغزش اندازه گیری شده توسط سامانه با مقادیر متناظر محاسبه شده به روش متعارف، در همه شرایط ارزیابی (بر روی آسفالت و در مزرعه) به ترتیب برابر با (kmh-1) 2/0 و (%) 4/2 بود. سامانه با تغییرات اندک قابلیت کنترل لغزش در محدوده بیشینه بازده کشش و نصب بر روی انواع تراکتور دو چرخ محرک را دارا می باشد.

کلمات کلیدی

, انکودر چرخان, لغزش, سرعت پیشروی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028609,
author = {خسروی هفشجانی, مهدی and عباسپور فرد, محمدحسین and آق خانی, محمدحسین},
title = {طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه دیجیتالی اندازه گیری لغزش و سرعت پیشروی مناسب برای},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۲۲۸-۶۸۲۹},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {انکودر چرخان، لغزش، سرعت پیشروی، میکروکنترلر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه دیجیتالی اندازه گیری لغزش و سرعت پیشروی مناسب برای
%A خسروی هفشجانی, مهدی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A آق خانی, محمدحسین
%J ماشین های کشاورزی
%@ ۲۲۲۸-۶۸۲۹
%D 2012

[Download]