آموزه های قرآنی, دوره (14), شماره (14), سال (2011-11) , صفحات (151-168)

عنوان : ( ارتباط و پیوستگی آیات قرآن در سیر تاریخی آن و نقدی بر برخی اصطلاحات معاصر )

نویسندگان: عباس اسمعیلی زاده , مریم نساج ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی پیوستگی میان آیات از دیرباز تاکنون مورد توجه مفسران بوده است. نخست با عناوینی چون نظم قرآن، تناسب میان آیات و سور، به بررسی پیوستگی میان آیات پرداخته و فقط دید خطی ـ جزئی‌نگر داشته اند. لیکن در قرن چهاردهم مفسران و قرآن پژوهان محققانه تر و عمیق تر و با دیدی فراتر از تناسب و نگاه جزئی‌نگرانه به ساختار و متن آیات پرداخته و با توجه به سیاق آیات و پیوستگی لفظی و معنایی و آوایی درصدد بیان پیوستگی آیات و ارائة مجموعه ای منسجم و هماهنگ از آیات قرآن اند و اعتقاد دارند که این نوع نگاه در تفسیر صحیح آیات قرآن و حلّ پاره-ای از اختلافات تفسیری تأثیرگذار است و حتی آن را مقدمه ای برای فهم صحیح آیات قرآن می‌دانند. لذا در این پژوهش به واکاوی تعابیر و اصطلاحات جدید می‌پردازیم.

کلمات کلیدی

, تدبر, پیوستگی آیات, تفسیر ساختاری, تفسیر بنایی, تفسیر عضوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028624,
author = {اسمعیلی زاده, عباس and مریم نساج},
title = {ارتباط و پیوستگی آیات قرآن در سیر تاریخی آن و نقدی بر برخی اصطلاحات معاصر},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2011},
volume = {14},
number = {14},
month = {November},
issn = {2251-9378},
pages = {151--168},
numpages = {17},
keywords = {تدبر، پیوستگی آیات، تفسیر ساختاری، تفسیر بنایی، تفسیر عضوی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط و پیوستگی آیات قرآن در سیر تاریخی آن و نقدی بر برخی اصطلاحات معاصر
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A مریم نساج
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2011

[Download]