جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (1), شماره (88), سال (2012-7) , صفحات (65-88)

عنوان : ( تحلیل معناداری زبان دین از دیدگاه فراپوزیتویستی )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل معناداری زبان دین یکی از مسائل مهم در حوزه زبان دین است. به رغم تعدد و تنوع دیدگاه‌های رایج در این زمینه، وجه مشترک غالب در این دیدگاه‌ها پذیرش ضمنی معیارهای پوزیتویستی معناداری زبان است. وجود ایرادات اساسی در این معیارها و فروپاشی مکتب پوزیتویسم منطقی، زمینه طرح این پرسش اساسی را فراهم می‌سازد که تحلیل معناداری زبان دین چگونه و بر اساس چه پرسش‌هایی قابل بررسی است؟ در این نوشتار ضمن مرور اجمالی نظریات معناداری زبان دین، ابتدا تعریفی از معناداری زبان مطرح شده و پس از آن بر اساس تعریف یاد شده، معناداری زبان دین در سه محور امکان معناداری زبان دین، امکان گنجایش معانی وحیانی در قالب الفاظ و گزاره‌های بشری و امکان درک معانی وحیانی از سوی مخاطب مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, زبان دین, معناداری, پوزیتیوسیم منطقی, معناداری در سطح گوینده, معناداری در سطح مخاطب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028626,
author = {حسینی, سیدمرتضی and فخار نوغانی, وحیده},
title = {تحلیل معناداری زبان دین از دیدگاه فراپوزیتویستی},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2012},
volume = {1},
number = {88},
month = {July},
issn = {2008-9112},
pages = {65--88},
numpages = {23},
keywords = {زبان دین- معناداری- پوزیتیوسیم منطقی- معناداری در سطح گوینده- معناداری در سطح مخاطب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل معناداری زبان دین از دیدگاه فراپوزیتویستی
%A حسینی, سیدمرتضی
%A فخار نوغانی, وحیده
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2012

[Download]