روان شناسی کاربردی, دوره (6), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (70-87)

عنوان : ( ویژگی های روان سنجی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان )

نویسندگان: علی مشهدی , رضا سلطانی شال , فاطمه میردورقی , بتول بهرامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان بود. روش: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله‌ای از میان 92249 دانش آموز پایه سوم، چهارم و پنجم ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی 90-89، تعداد 507 دانش آموز انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت-شناختی، مقیاس تجدیدنظرشده اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (1978)، مقیاس افسردگی کودکان کواکس (1977) و مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان مارچ، پارکر، سالیوان، استالینگ و کانرز (1997) بود. یافته‌ها: تحلیل داده ها نشان داد اعتبار باز آزمایی و همسانی درونی کل مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان به ترتیب 48/0 و 79/0است. همچنین همبستگی این مقیاس با مقیاس اضطراب آشکار و مقیاس افسردگی کودکان به ترتیب برابر با 38/0 و 02/0 بود که بیانگر روایی همگرا و واگری مقیاس مذکور است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد که الگوی 4 عاملی مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان در جامعه ایرانی برازش خوبی دارد. نتیجه-گیری: مقیاس چندبعدی اضطراب مشخصه‌های روان سنجی قابل قبولی در جامعه ایرانی دارد و یک ابزار غربالگری مفید جهت شناسایی کودکان مبتلا به اختلال‌های اضطرابی است.

کلمات کلیدی

, اضطراب کودکان, ویژگی های روان سنجی, مقیاس چندبعدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028629,
author = {مشهدی, علی and سلطانی شال, رضا and میردورقی, فاطمه and بهرامی, بتول},
title = {ویژگی های روان سنجی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان},
journal = {روان شناسی کاربردی},
year = {2012},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4331},
pages = {70--87},
numpages = {17},
keywords = {اضطراب کودکان، ویژگی های روان سنجی، مقیاس چندبعدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی های روان سنجی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان
%A مشهدی, علی
%A سلطانی شال, رضا
%A میردورقی, فاطمه
%A بهرامی, بتول
%J روان شناسی کاربردی
%@ 2008-4331
%D 2012

[Download]