محیط شناسی- Journal of Environmental Studies, دوره (61), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (31-40)

عنوان : ( کاربرد بنتونیت احیا شده به روش اسیدی- گرمابی و سورفکتانت کاتیونی در کاهش آلاینده های زیست محیطی فسفاته و سولفاته در پساب آبزی پروری )

نویسندگان: ظهیر شکوه سلجوقی , غلامرضا رفیعی , اکبر ملکپور , امیر شکوه سلجوقی , امید صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از روش های تصفیه ای فاضلاب در آبزی پروری یکی از مهمترین راه های کاهش آثار زیست محیطی این صنعت و اجرای بهترین عملیات مدیریتی است. استفاده از جاذب های یونی از جمله رس ها در صنایع تصفیه فاضلاب در مقیاس وسیع صورت می-گیرد، در حالی که در سیستم های پرورشی تاکنون گزارشی در زمینه استفاده از این ترکیبات صورت نگرفته است. رس ها بیشتر به دلیل منفی بودن ساختار شبکه ای خود هیچ تمایلی از خود نسبت به جذب آنیون ها نشان نمی دهند، از این رو با تغییر ساختار سطحی آن ها می توان افزون بر جذب کاتیون ها به جذب آنیون ها نیز مبادرت ورزید. در این تحقیق با استفاده از ترکیب آلی به نتم تترا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید و تیمارهای اسیدی- گرمابی به اصلاح ساختار سطحی و لایه ای رس ها پرداخته شد تا به جذب آنیون های فسفاته و سولفاته موجود در سیستم پرورشی پرداخته شود. در این بررسی از سه سطح دمایی (10، 15 و 20) و پنج سطح pH (6، 5/6، 7، 5/7 و 8) استفاده شد. اثر افزایش دما بر میزان جذب آنیونی در نمونه پساب آبزی پروری و در نمونه استاندارد بر جذب فسفات دارای اثر معنی داری بر روند جذبی توسط دو جاذب بود، در حالی که pH بر میزان آنیون سولفات با دو جاذب روند افزایشی را از خود نشان نداد. نتایج مشخص کرد که عوامل محیطی از قبیل دما، pH، غلظت آنیونی، حضور سایر آنیون ها و یون های مزاحمتی در ظرفیت جذب موثرند. همچنین استفاده از تعویض گرهای یونی اصلاح شده جذب آنیون های مضر در مدار بسته، می تواند به عنوان ابزاری جدید مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, سیستم مدار بسته, ترکیبات آنیونی, بنتونیت, سورفکتانت, جذب آنیونی, BMPs
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028630,
author = {ظهیر شکوه سلجوقی and غلامرضا رفیعی and اکبر ملکپور and شکوه سلجوقی, امیر and صفری, امید},
title = {کاربرد بنتونیت احیا شده به روش اسیدی- گرمابی و سورفکتانت کاتیونی در کاهش آلاینده های زیست محیطی فسفاته و سولفاته در پساب آبزی پروری},
journal = {محیط شناسی- Journal of Environmental Studies},
year = {2012},
volume = {61},
number = {1},
month = {April},
issn = {1025-8620},
pages = {31--40},
numpages = {9},
keywords = {سیستم مدار بسته، ترکیبات آنیونی، بنتونیت، سورفکتانت، جذب آنیونی، BMPs},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد بنتونیت احیا شده به روش اسیدی- گرمابی و سورفکتانت کاتیونی در کاهش آلاینده های زیست محیطی فسفاته و سولفاته در پساب آبزی پروری
%A ظهیر شکوه سلجوقی
%A غلامرضا رفیعی
%A اکبر ملکپور
%A شکوه سلجوقی, امیر
%A صفری, امید
%J محیط شناسی- Journal of Environmental Studies
%@ 1025-8620
%D 2012

[Download]