علوم آب و خاک, دوره (16), شماره (59), سال (2012-4) , صفحات (117-126)

عنوان : ( تأثیر لجن فاضلاب و کیلیت بر رفتار شیمیایی فلز سنگین نقره در دو خاک آهکی و غیرآهکی )

نویسندگان: مریم اصفهانی مقدم , امیر فتوت , غلامحسین حق نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سمیت نقره و سرانجام آن از نظر زیست محیطی مورد بحث و چالش است. مطالعات بسیاری بر مقدار کل نقره در خاک صورت گرفته است اما گونه‌‌بندی این فلز در خاک به خصوص در خاک آهکی مطالعه نشده است. بنابراین هدف این مطالعه بررسی رفتار شیمیایی و سرانجام نقره در دو خاک آهکی و غیرآهکی تعریف شد. آزمایش به شکل فاکتوریل با طرح کاملا تصادفی برای دو خاک آهکی و غیرآهکی با تیمار‌‌های نقره (0 و 1 میلی‌‌گرم بر کیلوگرم)، لجن فاضلاب (0 و 20 تن در هکتار) و EDTA (صفر و 5/0 درصد‌‌) در دو زمان 30 و 60 روز با سه تکرار و عصاره‌‌گیری پی‌‌درپی با 8 مرحله (تبادلی، کربنات، فلز-ماده آلی، اکسیدمنگنز، آلی، اکسید‌‌های فلزی آمورف، اکسید‌‌های آهن کریستالی و باقیمانده) انجام شد. نتایج نشان داد که افزودن نقره به خاک غیرآهکی باعث پخشیدگی دوباره آن در فرکشن‌‌های تبادلی (34%)، آلی (33%) و باقیمانده (17%) شد. در خاک آهکی نقره تبادلی و باقیمانده پس از 30 روز و نقره آلی در پایان انکوباسیون افزایش یافت. افزودن نقره به خاک‌‌ها باعث افزایش تحرک این فلز شد ولی تیمار‌های لجن فاضلاب و زمان رفتاری متفاوت نشان دادند. نقره در خاک آهکی تیمار شده با EDTA نسبت به خاک غیرآهکی حلالیت و تحرک بیشتری نشان داد. به نظر می‌رسد این مشاهده از لحاظ زیست محیطی برای خاک آهکی آلوده به فلز سنگین نقره قابل توجه و بررسی می‌باشد.

کلمات کلیدی

, آلودگی, عصاره‌‌گیری پی‌‌درپی, لجن فاضلاب, نقره, EDTA.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028637,
author = {اصفهانی مقدم, مریم and فتوت, امیر and حق نیا, غلامحسین},
title = {تأثیر لجن فاضلاب و کیلیت بر رفتار شیمیایی فلز سنگین نقره در دو خاک آهکی و غیرآهکی},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2012},
volume = {16},
number = {59},
month = {April},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {117--126},
numpages = {9},
keywords = {آلودگی، عصاره‌‌گیری پی‌‌درپی، لجن فاضلاب، نقره، EDTA.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر لجن فاضلاب و کیلیت بر رفتار شیمیایی فلز سنگین نقره در دو خاک آهکی و غیرآهکی
%A اصفهانی مقدم, مریم
%A فتوت, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2012

[Download]