آبیاری و زهکشی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (105-117)

عنوان : ( ارزیابی تغییر مصرف آب گندم و چغندرقند با توجه به اثرات تغییر اقلیم در دو دهه آتی در دشت های منتخب استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سمانه اشرف , محمد موسوی بایگی , غلامعلی کمالی , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین تبعات تغییر اقلیم، تأثیر آن بر مصرف آب کشاورزی است که می تواند مدیریت منابع آب را با چالش های جدی روبه رو سازد. در این پژوهش، جهت بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تغییر مصرف آب گندم و چغندرقند در دشت های منتخب استان خراسان رضوی ابتدا پارامترهای دمای کمینه، دمای بیشینه، بارش و ساعت آفتابی دو دهه آینده با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده LARSWG5 طبق سه سناریوی A1B , A2 و B1 مورد تأیید IPCC شبیه سازی شد. سپس تبخیر- تعرق پتانسیل و واقعی به روش هارگریوز- سامانی و بارندگی مؤثر به روش فائو محاسبه شده و نیاز آبی این دو گیاه در 20 سال آینده در مقایسه با دوره پایه (1389- 1370) تعیین گردید. نتایج نشان داد که دمای کمینه و بیشینه در همه دشت های منتخب افزایش خواهد یافت و بیشترین افزایش دمای کمینه در دوره رشد گندم طبق هر سه سناریوی A1B , A2 و B1 به ترتیب برابر 9/30، 77/45 و 13/29 درصد در سبزوار و در طول دوره رشد چغندرقند، به ترتیب بالا در ایستگاه های گلمکان با 23/5، نیشابور با 62/6 و نیشابور با 77/4 درصد دیده خواهد شد. بارش نیز در همه ایستگاه ها به جز تربت جام افزایش خواهد یافت و بیشترین میزان افزایش در دوره رشد گندم طبق سناریوهای مذکور به ترتیب برابر 24/35، 56/35 و 49/42 درصد در گناباد و در دوره رشد چغندرقند، به ترتیب برابر 21/69، 95/80 و 19/70 در شهرهای سبزوار، گناباد و سرخس رخ خواهد داد. همچنین نتایج نشان داد که نیاز آبی این دو گیاه در اغلب دشت های استان به جز تربت جام- فریمان که با افزایشی برابر 17، 14 و 18 درصد در دوره رشد گندم و 19، 18 و 18 درصد در دوره رشد چغندرقند مواجه خواهد شد و نیز دشت سرخس که با کاهشی برابر 14، 15 و 15 درصد در دوره رشد گندم و 6 درصد در دوره رشد چغندرقند طبق سناریوهای مذکور مواجه خواهد شد، تغییر محسوسی نخواهد داشت.

کلمات کلیدی

, بارندگی مؤثر, تبخیر- تعرق, سناریوهای تأیید شده IPCC, مدل ریزمقیاس کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028640,
author = {اشرف, سمانه and موسوی بایگی, محمد and غلامعلی کمالی and داوری, کامران},
title = {ارزیابی تغییر مصرف آب گندم و چغندرقند با توجه به اثرات تغییر اقلیم در دو دهه آتی در دشت های منتخب استان خراسان رضوی},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2012},
volume = {6},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {105--117},
numpages = {12},
keywords = {بارندگی مؤثر، تبخیر- تعرق، سناریوهای تأیید شده IPCC، مدل ریزمقیاس کننده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تغییر مصرف آب گندم و چغندرقند با توجه به اثرات تغییر اقلیم در دو دهه آتی در دشت های منتخب استان خراسان رضوی
%A اشرف, سمانه
%A موسوی بایگی, محمد
%A غلامعلی کمالی
%A داوری, کامران
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2012

[Download]