اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود , 2012-02-29

عنوان : ( بررسی خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک نانو ساختار اکسید مس با نا خالصی آهن تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز )

نویسندگان: آسیه سادات حسینی مشهدطرقی , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , محمد مهدی باقری محققی , الهه آژیر , پری سادات مداحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لایه های نازک نانو ساختاراکسید مس با درصدهای متفاوت ناخالصی آهن(Cu1-xFexO(x=0,0,05,0.1,0.15 توسط روش شیمیایی اسپری پایرولیزیز با اندازه متوسط 37 نانومتر در دمای°400C تهیه شدند. آنالیز ساختاری و ریخت شناسی توسط طیف پراش اشعه X و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)انجام شد. مطالعات اپتیکی و بررسی طیف جذبی لایه های نازک سنتز شده با استفاده از اسپکتروفوتومتر(Uv-Vis) نشان می دهد که گاف انرژی اپتیکی به دست آمده ، با افزایش در صد ناخالصی افزایش می یابد. در این تحقیق تاثیر افزودن ناخالصی آهن در ویژگی های ساختاری و اپتیکی نمونه ها مطالعه شد.

کلمات کلیدی

لایه های نازک نانو ساختار.اکسید مس.روش اسپری پایرولیزیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028642,
author = {حسینی مشهدطرقی, آسیه سادات and شاه طهماسبی, ناصر and رضائی رکن آبادی, محمود and محمد مهدی باقری محققی and آژیر, الهه and مداحی, پری سادات},
title = {بررسی خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک نانو ساختار اکسید مس با نا خالصی آهن تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز},
booktitle = {اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود},
year = {2012},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {لایه های نازک نانو ساختار.اکسید مس.روش اسپری پایرولیزیز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک نانو ساختار اکسید مس با نا خالصی آهن تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز
%A حسینی مشهدطرقی, آسیه سادات
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A محمد مهدی باقری محققی
%A آژیر, الهه
%A مداحی, پری سادات
%J اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
%D 2012

[Download]