اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود , 2012-02-29

عنوان : ( طراحی و ساخت نانوحسگر اکسید قلع و اکسید روی حساس به کپک آسپرژیلوس نیجر و مشخصه یابی خواص الکتریکی آن )

نویسندگان: الهه آژیر , ریحانه اتفاق , ناصر شاه طهماسبی , دریه امیری مقدم , محمد مهدی باقری محققی , مجتبی محمدی , پری سادات مداحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا لایه های نازک SnO2 وZnO به طریق اسپری پایرولیزیز لایه نشانی شده است.این لایه ها توسط پراش اشعه X و تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)مشخصه یابی می شود. سپس کپک آسپرژیلوس که در بستر مناسب رشد داده شده است در معرض آن قرار میگیرد. با استفاده از سیستم طراحی شده مقاومت الکتریکی نانو سیستم در معرض گازهای متصاعد شده اندازه گیری می شود و اثر زمان روی تغییرات مقاومت بررسی می شود.

کلمات کلیدی

, نانوحسگر, کپک آسپرژیلوس نیجر, خواص الکتریکی, روش اسپری پایرولیزیز, لایه نازک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028645,
author = {آژیر, الهه and ریحانه اتفاق and شاه طهماسبی, ناصر and امیری مقدم, دریه and محمد مهدی باقری محققی and محمدی, مجتبی and مداحی, پری سادات},
title = {طراحی و ساخت نانوحسگر اکسید قلع و اکسید روی حساس به کپک آسپرژیلوس نیجر و مشخصه یابی خواص الکتریکی آن},
booktitle = {اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود},
year = {2012},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {نانوحسگر- کپک آسپرژیلوس نیجر-خواص الکتریکی-روش اسپری پایرولیزیز-لایه نازک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و ساخت نانوحسگر اکسید قلع و اکسید روی حساس به کپک آسپرژیلوس نیجر و مشخصه یابی خواص الکتریکی آن
%A آژیر, الهه
%A ریحانه اتفاق
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A امیری مقدم, دریه
%A محمد مهدی باقری محققی
%A محمدی, مجتبی
%A مداحی, پری سادات
%J اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
%D 2012

[Download]