سیزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح , 2012-05-13

عنوان : ( پوشش دهی درجای فولاد ساده کربنی توسط مخلوط کامپوزیتی TiC-Al2O3 حین فرایند جوشکاری دستی )

نویسندگان: آسیه عوض پور , محسن حدادسبزوار , جلیل وحدتی خاکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این تحقیق ذرات TiC و Al2O3 به روش سنتز احتراقی حین فرایند جوشکاری به طور درجا در سطح فولاد ساده کربنی ایجاد شده اند. به این منظور مخلوط اولیه پودری متشکل از Al و C و TiO2 با ترکیب استوکیومتری با یکدیگر مخلوط شده و درون هسته فولادی قرار داده شدند. فرایند جوشکاری قوسی دستی به منظور پوشش دهی سطح و وقوع واکنش گرمازای 3TiO2 + 3C + 4 Al = 3TiC + 2 Al2O3 و تشکیل ذرات TiC و Al2O3 در سطح انجام گردید. به منظور مقایسه خواص، نمونه دیگری بدون افزودن پودر و تنها با به کار گیری هسته فولادی جوشکاری شد. در نهایت ریزساختار و ترکیب فازی نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ نوری ، میکروسکوپ الکترونی روبشی، آنالز نقطعه ای و پراش اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت. میزان حضور ذرات در نمونه پودری و کسر حجمی انها توسط نرم افزار پردازش تصویر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده انجام واکنش و تشکیل ذرات TiC و Al2O3 در ریزساختار می باشد. همچنین تست ماکروسختی و میکرو سختی از نمونه ها به عمل آمد. نتایج نشان دهنده قابل ملاحظه سختی به علت حضور ذرات می باشد.

کلمات کلیدی

, سخت کاری سطحی, سنتز احتراقی, جوشکاری قوس الکتریکی, TiC/Al2O3
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028649,
author = {عوض پور, آسیه and حدادسبزوار, محسن and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {پوشش دهی درجای فولاد ساده کربنی توسط مخلوط کامپوزیتی TiC-Al2O3 حین فرایند جوشکاری دستی},
booktitle = {سیزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح},
year = {2012},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {سخت کاری سطحی، سنتز احتراقی، جوشکاری قوس الکتریکی، TiC/Al2O3},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پوشش دهی درجای فولاد ساده کربنی توسط مخلوط کامپوزیتی TiC-Al2O3 حین فرایند جوشکاری دستی
%A عوض پور, آسیه
%A حدادسبزوار, محسن
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J سیزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح
%D 2012

[Download]